8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
A fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat szabályzata – Várpalota város hivatalos oldala
5437
post-template-default,single,single-post,postid-5437,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

A fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat szabályzata

A fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat szabályzata

SZABÁLYZAT

Fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat benyújtásának, megállapításának feltételeiről az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 kódszámú projekt keretében

 

1.            A szabályzat célja

A támogatás nyújtásának elsődleges célja a várpalotai fiatalok lakhatási támogatása.

A támogatás ösztökélni szeretné a várpalotai fiatalok helyben maradását, a családalapítási szándékaik erősítését, ugyanakkor hozzájárul Várpalota megtartó képességének, a fiatalok megélhetési körülményeinek javításához.

A támogatás az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosítószámú projekt keretében kerül finanszírozásra, a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívás céljaival összhangban.

 

2.            A szabályzat hatálya

A támogatás kiterjed azon, Várpalotán állandó lakcímmel rendelkező fiatal házaspárokra, akik közül a támogatás iránti pályázat benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

 

3.            A támogatás összege

A támogatásban részesülők várható száma: maximum 100 fő.

A támogatás összegének alsó határa 200.000,-Ft, felső határa 600.000.-Ft.

 

4.            A támogatás igénybevétele

 • Egy házaspár egy támogatást vehet igénybe.
 • Támogatás adható:
 1. a) személyi tulajdonú lakás építésére,
 2. b) másnak tulajdonában lévő épületen emeletráépítéssel, tetőtér-beépítéssel létesülő önálló lakás építésére,
 3. c) másnak tulajdonában lévő épülethez toldaléképítéssel létesülő önálló lakás építésére, vagy
 4. d) új vagy használt lakás megvásárlására.
 • Nem adható támogatás annak a fiatal házaspárnak, akik a támogatás iránt benyújtott pályázatukban olyan valótlan adatot közöltek, mely számukra jogtalan előnyt jelentene.
 • Nem adható támogatás annak a fiatal házaspárnak, akik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvényben biztosított vételi, vagy elővásárlási jog alapján állami, vagy önkormányzati lakást vásárolnak.
 • Támogatásban részesíthető az a fiatal házaspár, akik vállalkozóval kötött szerződés alapján építettnek lakást és annak elkészülte után kerül tulajdonukba, így a támogatás benyújtása időpontjában még nincsen tulajdonukban lakás, azonban a megkötött szerződésben önrészként szerepeltetik a megpályázott támogatást.
 • A pályázati kiírást közzé kell tenni Várpalota Város hivatalos honlapján, a városi hetilapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
 • A támogatás iránti pályázatokat a megadott adatlapon a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodájához (a továbbiakban: Iroda) kell benyújtani személyesen a tárgyévi költségvetés elfogadását követően a tárgyév május 31-ig.
 • A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
 • a pályázók jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó a pályázati formanyomtatvány szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolást a házaspár mindkét tagja részéről,
 • lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést,
 • építkezés esetén az építési engedélyt,
 • tulajdoni lap másolatot,
 • pénzintézettel kötött kölcsönszerződést,
 • pénzintézeti kölcsön esetén, igazolást a törlesztő részlet havi összegéről, valamint a folyószámla-számról, amely számláról a törlesztő részlet levonásra kerül,
 • házassági anyakönyvi-kivonat másolatát,
 • személyes okmányok fénymásolatát, amennyiben a pályázat benyújtása nem személyesen történik.
 • Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
  1. nem a pályázati kiírás szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
  2. a pályázó a pályázathoz nem csatolta a (8) bekezdés szerinti dokumentumokat, vagy
  3. a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak a kezeléséhez.

 

5.             A pályázat elbírálása

 • A pályázatokat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Humán Erőforrás Bizottsága bírálja el.
 • A Bizottság a döntés meghozatalakor figyelembe veszi:
 1. a) a pályázók jövedelmi, vagyoni viszonyait, a jövedelem számításakor a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelem átlagát,
 2. b) lakásépítés esetén az épület készültségi fokát,
 3. c) az építeni, megvásárolni kívánt lakás nagyságát, építési költségét, illetve vételárát,
 4. d) a lakásépítéshez, vásárláshoz igénybe venni szükséges pénzintézeti kölcsön összegét.
 • Azonos feltételek esetén elsősorban azt a házaspárt kell támogatni:
 • aki gyermeket nevel
 • súlyos fokú mozgáskorlátozott, vak, vagy egyéb súlyos fogyatékossága van.
 • A Bizottság döntéséről minden pályázót értesíteni kell postai úton.
 • Amennyiben a május 31-ig benyújtott pályázók között a pályázat által időarányosan rendelkezésre álló keretösszeg nem kerül szétosztásra, akkor az Önkormányzat pótpályázatot írhat ki.

 

6.            A támogatás folyósítása

 • A támogatás folyósítása érdekében a támogatottakkal szerződés köttetik.
 • A szerződés megkötését követő 30 napon belül a támogatás egy összegben folyósításra kerül.
 • A támogatás folyósításáról szóló szerződésben a támogatás visszafizetésének biztosítására, 5 év időtartamra jelzálogjogot kell az ingatlan-nyilvántartásba Várpalota Város Önkormányzata javára bejegyeztetni.
 • A jelzálogjog bejegyeztetésével kapcsolatos járulékos költségeket az Önkormányzat fizeti

 

7.            Egyéb rendelkezések

 • Amennyiben a támogatásban részesülők a támogatás folyósításától számított 5 éven belül elidegenítik azt a lakásingatlanukat, amelyre tekintettel a támogatásban részesültek, kötelesek a támogatás összegét az Önkormányzat részére egy összegben visszafizetni.
 • Az támogatásban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.
 • Az támogatásban részesült személy köteles a szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

 

Várpalota, 2019.  április 30.

 

 

                         Campanari- Talabér Márta                                   dr. Ignácz Anita Éva

polgármester                                                            jegyző

 

Fiatal házasok adatlap_04.05

Fiatal házasok nyilatkozat_04.05.