Fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat – Várpalota város hivatalos oldala
7912
post-template-default,single,single-post,postid-7912,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat

Fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat

SZABÁLYZAT

Fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő támogatás iránti pályázat benyújtásának, megállapításának feltételeiről

 

1.               A szabályzat célja

A támogatás nyújtásának elsődleges célja a várpalotai fiatalok lakhatási támogatása.

A támogatás ösztökélni szeretné a várpalotai fiatalok helyben maradását, a családalapítási szándékaik erősítését, ugyanakkor hozzájárul Várpalota megtartó képességének, a fiatalok megélhetési körülményeinek javításához.

 

2.               A szabályzat hatálya

A támogatás kiterjed azon, Várpalotán állandó lakcímmel rendelkező fiatal házaspárokra, akik közül a támogatás iránti pályázat benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

 

3.               A támogatás összege

A támogatásban részesülők várható száma: maximálisan 20 pár

A támogatás összegének alsó határa 200.000,-Ft, felső határa 600.000.-Ft.

 

4.               A támogatás igénybevétele

 • Egy házaspár egy támogatást vehet igénybe.
 • Támogatás adható:
 1. a) személyi tulajdonú lakás építésére,
 2. b) másnak tulajdonában lévő épületen emeletráépítéssel, tetőtér-beépítéssel létesülő önálló lakás építésére,
 3. c) másnak tulajdonában lévő épülethez toldaléképítéssel létesülő önálló lakás építésére, vagy
 4. d) új vagy használt lakás megvásárlására.
 • Nem adható támogatás annak a fiatal házaspárnak, akik a támogatás iránt benyújtott pályázatukban olyan valótlan adatot közöltek, mely számukra jogtalan előnyt jelentene.
 • Nem adható támogatás annak a fiatal házaspárnak, akik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvényben biztosított vételi, vagy elővásárlási jog alapján állami, vagy önkormányzati lakást vásárolnak.
 • Nem adható támogatás annak a fiatal házaspárnak, akik esetében a házaspár egyik vagy mindkét tagja a pályázat benyújtásakor saját tulajdonú ingatlannal vagy ingatlan tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 • Támogatásban részesíthető az a fiatal házaspár, akik vállalkozóval kötött szerződésalapján építtetnek lakást és annak elkészülte után kerül tulajdonukba, így a támogatás benyújtása időpontjában még nincsen tulajdonukban lakás, azonban a megkötött szerződésben önrészként szerepeltetik a megpályázott támogatást. Ennek igazolására csatolni kell a pályázathoz a vállalkozóval kötött szerződés másolatát.
 • A pályázati kiírást közzé kell tenni Várpalota Város hivatalos honlapján, a városi hetilapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
 • A támogatás iránti pályázatokat a megadott adatlapon a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodájához (a továbbiakban: Iroda) kell benyújtani személyesen a tárgyévi költségvetés elfogadását követően a tárgyév május 31-ig.
 • A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
 • a pályázók jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó a pályázati formanyomtatvány szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolást a házaspár mindkét tagja részéről,
 • lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést,
 • építkezés esetén az építési engedélyt, illetve a vállalkozóval kötött szerződés másolatát
 • tulajdoni lap másolatot,
 • pénzintézettel kötött kölcsönszerződést,
 • pénzintézeti kölcsön esetén, igazolást a törlesztő részlet havi összegéről, valamint a folyószámla-számról, amely számláról a törlesztő részlet levonásra kerül,
 • házassági anyakönyvi-kivonat másolatát,
 • személyes okmányok fénymásolatát, amennyiben a pályázat benyújtása nem személyesen történik.
 • Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
  1. nem a pályázati kiírás szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy
  2. a pályázó a pályázathoz nem csatolta a (8) bekezdés szerinti dokumentumokat, vagy
  3. a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak a kezeléséhez.
 • Támogatás nem nyújtható, amennyiben a Pályázó minden szükséges dokumentumot, és azok esetleges pótlásait 2021.06.15.-ig, megfelelő tartalommal be nem nyújtja a támogatást folyósító részére

 

5.                 A pályázat elbírálása

 • A pályázatokat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Humán Erőforrás Bizottsága bírálja el.
 • A Bizottság a döntés meghozatalakor figyelembe veszi:
 1. a) a pályázók jövedelmi, vagyoni viszonyait, a jövedelem számításakor a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelem átlagát,
 2. b) lakásépítés esetén az épület készültségi fokát,
 3. c) az építeni, megvásárolni kívánt lakás nagyságát, építési költségét, illetve vételárát,
 4. d) a lakásépítéshez, vásárláshoz igénybe venni szükséges pénzintézeti kölcsön összegét.
 • Azonos feltételek esetén elsősorban azt a házaspárt kell támogatni:
 • aki gyermeket nevel
 • súlyos fokú mozgáskorlátozott, vak, vagy egyéb súlyos fogyatékossága van.
 • A Bizottság döntéséről minden pályázót értesíteni kell postai úton.
 • Amennyiben a május 31-ig benyújtott pályázók között a pályázat által időarányosan rendelkezésre álló keretösszeg nem kerül szétosztásra, akkor az Önkormányzat pótpályázatot írhat ki.

 

6.              Az támogatás folyósítása

 • A támogatás folyósítása érdekében a támogatottakkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor.
 • A szerződés megkötését követő 30 napon belül a támogatás egy összegben folyósításra kerül.
 • A támogatás folyósításáról szóló szerződésben a támogatás visszafizetésének biztosítására, 5 év időtartamra jelzálogjogot kell az ingatlan-nyilvántartásba Várpalota Város Önkormányzata javára bejegyeztetni.
 • A jelzálogjog bejegyeztetésével kapcsolatos járulékos költségeket az Önkormányzat fizeti

 

7.              Egyéb rendelkezések

 • Amennyiben a támogatásban részesülők a támogatás folyósításától számított 5 éven belül elidegenítik azt a lakásingatlanukat, amelyre tekintettel a támogatásban részesültek, kötelesek a támogatás összegét az Önkormányzat részére egy összegben visszafizetni.
 • Az támogatásban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.
 • Az támogatásban részesült személy köteles a szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

 

Várpalota, 2022. május 02.

 

Mellékletek:

fiatal-házasok-adatlap

fiatal-házasok-nyilatkozat