8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Ingatlanértékesítés – kivett ipartelep – Várpalota város hivatalos oldala
4797
post-template-default,single,single-post,postid-4797,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlanértékesítés – kivett ipartelep

Ingatlanértékesítés – kivett ipartelep

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Telekalakítási eljárással kialakuló 3365/21.  helyrajzi számú ingatlan pályázata

Az ingatlan adatai: A Várpalota belterület 3365/2 hrsz.-ú, 3365/17 hrsz.-ú valamint a 3365/21 hrsz.-ú ingatlanokból telekalakítást követően kialakuló 3365/21. helyrajzi számú ingatlan értékesítése a mellékelt változási vázrajz szerint

 

Terület nagysága:                                4 ha 203 m2

Tulajdonos:                                         Várpalota Város Önkormányzata

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Művelési ág:                                        kivett beépítetlen terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                              1./ Vezetékjog
jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2./ Vezetékjog

jogosult: Magyar Telekom Távközlési Nyrt

3./ Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog

jogosult: Veszprém Megyei Kormányhivatal

4./ Átjárási és út szolgalmi jog

illeti a 3365/14 hrsz.-ú ingatlant

5./ Átjárási és út szolgalmi jog

illeti a 3365/15 hrsz.-ú ingatlant

6./ Átjárási és útszolgalmi jog

illeti a 3365/16 hrsz.-ú ingatlant

 

 

 

A pályázat kiírója felhívja a figyelmet, hogy a vázrajzon szereplő szolgalmi jogokon és vezetékjogokon túlmenően a kialakításra kerülő ingatlant terhelni fogja az Önkormányzat javára a későbbiekben bejegyzésre kerülő szennyvízelvezetési szolgalmi jog is, amelynek bejegyzéséhez sikeres ajánlattétel esetén Ajánlattevő hozzájárul és ehhez a szükséges nyilatkozatokat késedelem nélkül meg fogja adni.

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:

1./ Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége:

A terület Inota településrésznél a 8-as főút és a vasút között található.

A két megyei jogú város Székesfehérvár 15 percen belül, Veszprém 15 percen belül gépjárművel elérhető.

A 8. sz. főközlekedési útról közelíthető meg.

 

2./ Közműellátottság:

Az ingatlan közművesítetlen

 

Amennyiben a közműtulajdonosok felé jelzett kapacitás igényt az utcában kiépített közmű – gerincvezeték nem tudja biztosítani, úgy annak átépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés), valamint a hiányzó bekötő vezetékek kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) a nyertes Pályázó feladata és költsége.

 

3./ Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jó, a belváros pár percre, Székesfehérvár és Veszprém megyei jogú városok mindösszesen fél óra távolságban tömegközlekedéssel is elérhetők.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

 

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

 

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az Gksz-1 jelű övezetben:

 • a legnagyobb beépítési százalék: 40 %,
 • a legnagyobb építmény magasság: 7,5 m,
 • a legkisebb zöldfelület: 30 %.
 • beépíti mód: szabadonálló

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

 

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Az ingatlan vételára, ajánlati kötöttség:

Az ingatlan induló irányára bruttó 40.203.000,- Ft.

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál.

 • A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 1. A nyilvános pályázat benyújtási határideje:
 2. január 22. 9,00 óra
 3. Pályázati feltételek:

Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt. –nél vezetett 120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 500.000.,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

VII.   A pályázat eredményhirdetése

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos lapokban közli.

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága, valamint a megvalósítandó beruházás.

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázató a licittárgyalás nyertese.

 

Pályázató tudomásul veszi, hogy a telekalakítási eljárást Várpalota Város Önkormányzata részéről folyamatban van, melynek megvalósulása nem kizárólag kiíró önkormányzaton múlik. Minden további határidő a telekalakítási bejegyzés függvénye. Amennyiben a telekalakítás bármely okból meghiúsul, abban az esetben Várpalota Város Önkormányzata nem köteles az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésére, illetve attól szabadon elállhat. Pályázó ezzel kapcsolatban semmiféle igényt nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben.

 

A nyertes pályázóval először ingatlan adásvételi előszerződés kerül megkötésre. A sikeres pályázó jogosult a cégnyilvántartásban az ingatlan címét székhelyként/telephelyként/fióktelepként bejegyeztetni.  Polgármester az előszerződés aláírásától számított legkésőbb 120 napon belül megköti az ingatlan adásvételi szerződést.

A vételár kifizetésének határideje legkésőbb a végleges – függőben tartással megkötésre kerülő – adásvételi szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül.

 

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlan adásvételi előszerződés megkötését megtagadja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

A pályázat nyelve magyar.

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi szerződésben kikösse.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

VIII. A pályázat érvényességének feltételei

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, gazdasági társaság esetén banki igazolás,
 • 000,-Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • rövid műszaki leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról.

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján és a Veszprém, valamint a Fejér Megyei Naplóban kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;” Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „  ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat dupla sértetlen borítékban adható le: Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda(Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 39.)

A borítékra kérjük ráírni:

 

 „A Várpalota belterület 3365/2 hrsz.-ú, 3365/17 hrsz.-ú valamint a 3365/21 hrsz.-ú ingatlanokból telekalakítást követően kialakuló 3365/21 helyrajzi számú ingatlan” pályázata

 

 

 

 

Várpalota, 2018. december 13.

                                                                                                      Campanari-Talabér Márta

Mellékletek:                                                                                     polgármester

 • pályázati adatlap
 • tulajdoni lap másolat
 • térképkivonat

 

 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Várpalota 2395/2. hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

 

 1. Az ingatlan adatai:

Helyrajzi száma:                                  2395/2

Terület nagysága:                                1784 m2

Tulajdonos:                                         Várpalota Város Önkormányzata

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Művelési ág:                                        kivett ipartelep

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                              Vezetékjog
jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:

1./ Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége:

Az ingatlan Várpalota Alsóvárosi városrészében helyezkedik el, Pétfürdő irányába kivezető Péti és Dankó P. utca sarkán lakóházas, kereskedelmi környezetben található. Rajta felépítmény – volt gázcsere telep – kerített használaton kívüli.

A 8. sz. főközlekedési útról közelíthető meg.

 

2./ Közműellátottság:

összközműves, részben közműhálózatról lekötve.

 

Amennyiben a közműtulajdonosok felé jelzett kapacitás igényt az utcában kiépített közmű – gerincvezeték nem tudja biztosítani, úgy annak átépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés), valamint a hiányzó bekötő vezetékek kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) a nyertes Pályázó feladata és költsége.

 

3./ Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jó, a belváros pár percre, Székesfehérvár és Veszprém megyei jogú városok mindösszesen fél óra távolságban tömegközlekedéssel is elérhetők.

Az ingatlanon található felépítmény hagyományos szerkezetű, vb. födém, lapos szigetelt tető, fa nyilászáró szerkezetek, beton rámpával. Az épület műszaki állapota és állaga leromlott.

 

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

 

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

 

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az Gksz/1 jelű  építési övezetben:

 • a legnagyobb beépítési százalék: 40 %,
 • a legnagyobb építmény magasság: 7,5 m,
 • a legkisebb zöldfelület: 30 %.
 • beépíti mód: szabadonálló

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a várpalotai 2395/2 hrsz.-ú ingatlanon található felépítmény tulajdonjoga vitatott, tekintettel arra, hogy a FLAGA Hungária Kft. arra vonatkozóan tulajdonjogi igényt támaszt, azonban a tulajdonjogának fennállását kétséget kizáróan többszöri felszólítás ellenére sem igazolta, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a FLAGA Hungária Kft. nem tulajdonosa a felépítménynek. A FLAGA Hungária Kft.-nek az az álláspontja, hogy apport jogcímén megszerezte a felépítmény tulajdonjogát, erre vonatkozólag azonban ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nem történt. Pályázónak tudomásul kell venni továbbá, hogy a felépítmény tulajdonjogának rendezése tárgyában indított eljárásokért Várpalota Város Önkormányzata felelősséget nem vállal, valamint hogy nem szerez korlátozástól mentes tulajdonjogot, a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga akadályozhatja, erre tekintettel jog- és kellékszavatossági felelősséget Várpalota Város Önkormányzata korlátozza, a vételár erre figyelemmel került megállapításra. 

 

Pályázónak a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetett időpontban lehetősége van a Várpalota Város Önkormányzata és FLAGA Hungária Kft., valamint jogelődei által fenti felépítmény tulajdonjogának tárgyában folytatott a fentiekkel kapcsolatos levelezését megismerni.

Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy Várpalota Város Önkormányzata kellékszavatossági felelősségének kizárása kiterjed arra az esetre is, hogy az ingatlan kiürített állapotban való átadásáért nem vállal felelősséget, az ingatlan birtokbavétele pályázó kötelezettsége, az esetlegesen az ingatlan birtokában (akár jogcím, akár jogcím nélkül) lévő harmadik személyekkel szemben a szükséges eljárásokat (ingatlan kiürítése iránti eljárások stb.) pályázónak kell lefolytatni, annak érdekében, hogy az ingatlan a birtokába jusson.

 

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Az ingatlan vételára, ajánlati kötöttség:

Az ingatlan induló irányára bruttó 18.700.000,- Ft

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál. A vételárat egy összegben kell megfizetni legkésőbb a szerződés megkötését követően 30 napon belül.

 • A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 1. A pályázat benyújtási határideje:
 2. január 22. 9,00 óra
 3. Pályázati feltételek:

Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt. várpalotai fiókjánál vezetett 120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 500.000.,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

VII.   A pályázat eredményhirdetése

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos lapokban közli.

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága.

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázató a licittárgyalás nyertese.

 

A nyertes pályázóval a Polgármester a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül az adásvételi szerződést megköti.

 

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Az pályázat nyelve magyar.

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi szerződésben kikösse.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

VIII. A pályázat érvényességének feltételei

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, gazdasági társaság esetén banki igazolás,
 • 000,-Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • rövid műszaki leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról.

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján és a Veszprém, valamint a Fejér Megyei Naplóban kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;” Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „  ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat dupla sértetlen borítékban adható le: Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda(Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 39.)

A borítékra kérjük ráírni:

„Várpalota 2395/2hrsz-ú ingatlan pályázata”

Várpalota, 2018. november 29.

                                                                                            Campanari-Talabér Márta

Mellékletek:                                                                                                                                                                                        polgármester

 • pályázati adatlap
 • tulajdoni lap másolat
 • térképkivonat