Pályázat – autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatban – Várpalota város hivatalos oldala
4475
post-template-default,single,single-post,postid-4475,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Pályázat – autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatban

Pályázat – autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására.

 

 

  1. Általános információk:

 

1.1. A Kiíró neve, elérhetősége:

Várpalota Város Önkormányzata

8100 Várpalota Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 88/592-677 Fax: 88/592-676

Kapcsolattartó: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Elérhetősége: 88/592-660 e-mail: borbas.tamas@varpalota.hu

 

1.2. Az eljárás tárgya: Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében. A szolgáltatást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.

 

1.3. A teljesítés helye: Várpalota város közigazgatási területe

 

1.4. A szolgáltatás megkezdésének napja:            2019. január 01.

 

1.5. A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2 évre köti.

 

A szolgáltatás befejezésének időpontja:                   2020. december 31.

 

1.6. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történt közzétételét követő 60. nap 10.00 óra.

Amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnepnap, az ezt követő első munkanap 10:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:   Várpalota Polgármesteri Hivatal

Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. I. emelet 109. sz. iroda

 

Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik.

 

1.7. Ajánlatok bontásának helye és ideje: megegyezik az 1.6. pontban foglaltakkal.

 

1.8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2018. december 20. 10.00 óra

 

1.9. Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2018. december 31.

 

1.10. Elbírálás módja és szempontja: a Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények, és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

 

 

1.11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történt közzétételét követő 53. nap 12.00 óra. Amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnepnap, az ezt megelőző utolsó munkanap 10:00 óra

 

A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, ez esetben a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében.

 

A Pályázati kiírás ára: 100.000 Ft + ÁFA

 

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Raiffeisen Bank ZRt-nél vezetett 12081000-00115409-00100001 számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon 8-12 óra között a Várpalotai Polgármesteri Hivatal 109. számú irodájában.

A Pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 

 

  1. Pályázók köre

 

2.1. A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

A pályázati kiírás megvétele feltétele az eljárásban való részvételnek.

 

2.2. Kizáró okok

 

2.2.1.   Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:

  • végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van
  • tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette
  • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenysége során elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, vagy az ítélet folytán bekövetkezett büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll.
  • nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

 

Igazolás módja: A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá

 

2.2.2. Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

 

 

2.3. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság

 

A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2017. december 31-én a saját tőkéje nem érte el az 500 millió forintot.

 

 

2.4. Műszaki és szakmai alkalmasság

 

2.4.1. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel.

 

2.4.2. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 10.000 fős lakosságú városban a teljes vonalhálózat ellátására irányuló személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel.

 

2.4.3. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó minőségirányítási rendszerrel.

 

2.4.4. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű utasbiztosítással.

 

2.4.5. Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a közszolgáltatási tevékenység ellátásához használt autóbuszai nem felelnek meg legalább az EURO 2-es környezetvédelmi normának.