PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására. – Várpalota város hivatalos oldala
7408
post-template-default,single,single-post,postid-7408,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására.

 

1. Általános információk:

 

1.1. A Kiíró neve, elérhetősége:

Várpalota Város Önkormányzata

8100 Várpalota Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 88/592-677 Fax: 88/592-676

Kapcsolattartó: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Elérhetősége: 88/592-660 e-mail: borbas.tamas@varpalota.hu

 

1.2. Az eljárás tárgya: Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében. A szolgáltatást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.

 

1.3. A teljesítés helye: Várpalota város közigazgatási területe

 

1.4. A szolgáltatás megkezdésének napja:            2021. január 01.

 

1.5. A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2 évre köti.

 

A szolgáltatás befejezésének időpontja:                   2022. december 31.

 

1.6. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történt közzétételét követő 60. nap 10.00 óra.

Amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnepnap, az ezt követő első munkanap 10:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:   Várpalota Polgármesteri Hivatal

Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. I. emelet 109. sz. iroda

 

Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik.

 

1.7. Ajánlatok bontásának helye és ideje: megegyezik az 1.6. pontban foglaltakkal.

 

1.8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2020. december 21. 10.00 óra

 

1.9. Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2020. december 31.

 

1.10. Elbírálás módja és szempontja: a Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények, és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

 

 

1.11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A pályázati kiírás beszerzésének határideje a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történt közzétételét követő 53. nap 12.00 óra. Amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnepnap, az ezt megelőző utolsó munkanap 12:00 óra

 

A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, ez esetben a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében.

 

A Pályázati kiírás ára: 100.000 Ft + ÁFA

 

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Raiffeisen Bank ZRt-nél vezetett 12081000-00115409-00100001 számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon 8-12 óra között a Várpalotai Polgármesteri Hivatal 109. számú irodájában.

A Pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 

 

  1. Pályázók köre

 

2.1. A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

A pályázati kiírás megvétele feltétele az eljárásban való részvételnek.

 

2.2. Kizáró okok

 

2.2.1.   Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:

  • végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van
  • tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette
  • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenysége során elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, vagy az ítélet folytán bekövetkezett büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll.
  • nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

 

Igazolás módja: A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá

 

2.2.2. Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

 

 

2.3. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság

 

A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2019. december 31-én a saját tőkéje nem érte el az 500 millió forintot.

 

 

2.4. Műszaki és szakmai alkalmasság

 

2.4.1. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel.

 

2.4.2. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 10.000 fős lakosságú városban a teljes vonalhálózat ellátására irányuló személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel.

 

2.4.3. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó minőségirányítási rendszerrel.

 

2.4.4. A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű utasbiztosítással.

 

2.4.5. Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a közszolgáltatási tevékenység ellátásához használt autóbuszai nem felelnek meg legalább az EURO 2-es környezetvédelmi normának.