Hatósági iroda – Várpalota város hivatalos oldala
1748
post-template-default,single,single-post,postid-1748,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Hatósági iroda

Vezetője: dr. Ignácz Anita Éva Várpalota Város jegyzője, a Polgármester közvetlen irányításával
Telefon: +36-88/592-672
E-mail:
varpalot(kukac)varpalota.hu
titkarsag(kukac)varpalota.hu
jegyzo(kukac)varpalota.hu

Az iroda alapvető feladatai:

 • Ellátja a jegyző és a polgármesternek az önkormányzat működésével, valamint a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat
 • és hatáskörében a szabálysértési igazgatási és birtokvédelmi, a környezetvédelmi, az ipari és kereskedelmi igazgatási feladatokból eredő, továbbá ezen tevékenységekkel összefüggő ügyviteli és adminisztrációs teendőket.
 • Ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
 • Gondoskodik a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzéséről, megakadályozásáról, megszakításáról, megszüntetéséről és szankcionálásáról.
 • Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
 • Közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
 • Várpalota város közterületén kiépített térfigyelő kamerarendszert üzemeltet.
 • Előkészíti a hangosító berendezések működtetésének engedélyezését.
 • Az építésügyi igazgatást térségi szinten végzi, közreműködik a földműveléssel kapcsolatos ügyek intézésében.
 • Ellátja az anyakönyvek vezetését, végzi az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek intézését, biztosítja és közreműködik az anyakönyvi rendezvények lebonyolításában.
 • Intézi az állampolgársággal kapcsolatos ügyeket.
 • Felmentést adhat a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól, továbbítja a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges felmentési kérelmeket.
 • Indokolt esetben engedélyezésre előkészíti a házasságkötést a hivatal házasságkötő termén kívül.
 • Intézi a családi és utónév megváltoztatására irányuló eljárást.
 • Eljár hagyatéki ügyekben.
 • Kezeli és vezeti a méhek és méhészek bejelentéseit és az ehhez tartozó nyilvántartást.
 • Kiadja és nyilvántartja a szakfordítói és tolmácsigazolványokat.
 • Hatósági bizonyítványokat ad ki.
 • Átveszi és őrzi a talált tárgyakat, átadja őket a jogos tulajdonosoknak.
 • Ellátja a talált robbanótestek bejelentésével, megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Kiadja a lakáscélú támogatásra jogosultak személyi feltételéhez kötött igazolást.
 • Kezeli a marhaleveleket.
 • Kezeli a helyi népesség-nyilvántartó regisztert, gondoskodik az illetékes szerv közreműködésével a regiszter frissítéséről. Az adatokból a kérelmeknek megfelelően a törvényben meghatározott feltételekkel adatot szolgáltat.
 • Közreműködik a központi címregiszter működtetésében, ellátja a címképzéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat.
 • Jogszabályi felhatalmazás alapján a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot szolgáltat.
 • A járási gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez.
 • Adó – és értékbizonyítványt állít ki.
 • Az iroda feladatkörébe tartozóan gondoskodik a Képviselő-testület bizottságainak és részönkormányzati döntéseinek hatályosulásáról.

A Polgármester és a Jegyző tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

 • Végzi a telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek intézését, vezeti a nyilvántartásukat.
 • Elvégzi a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kereskedelmi egységek, a telepengedélyek ellenőrzését. Az ellenőrzések lebonyolítása során együttműködik a társhatóságokkal és a civil szervezetekkel. Vezeti a különféle nyilvántartásokat.
 • Kezeli a jogszabályokban előírt és engedélyezett adatokat, abból adatot szolgáltat az arra jogosultaknak.
 • Külön jogszabályon alapuló üzletnyitási engedélyeket ad ki és von vissza a feltételek megléte esetén.
 • Végzi az ipari, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszok, jelzések, javaslatok kivizsgálását.
 • Ellenőrzi a piacokon, termelőknél a közegészségügyi előírások betartását.

Építésügyi és területfejlesztési feladat- és hatáskörökben:

 • Ellátja az építésügyi hatósági engedélyezési, tudomásulvételi és egyéb eljárásokat, valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezési és végrehajtási eljárásokat.
 • Vezeti a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági nyilvántartásokat.
 • Jogszabályban meghatározott esetekben és módon szakhatósági eljárásokat folytat le, valamint építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Adóhatósági feladatok körében:

 • Előkészíti a helyi adórendeletek tervezetét.
 • Biztosítja a képviselő-testület helyi adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását.
 • Törvényben meghatározott feladatkörében megállapítja az adót.
 • Ellátja a helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
 • Ellátja a belföldi rendszámú gépjárművekkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
 • Kezdeményezheti a gépjárművek fogalomból történő kivonását, amennyiben az adóalany tartozása az egy évi adótételt meghaladja.
 • Ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelmekkel (ideértve a földjáradékot is) kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
 • Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart.
 • Feladatkörében beszedi és végrehajtja az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást, az idegen számlára befolyt összeget utalja a végrehajtást kérőnek.
 • Előkészíti a méltányossági kérelmeket elbírálás céljából.
 • Bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót.
 • Feladatkörében vezeti az adózók adószámláját.
 • Ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy az adott adónemre az adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be, a túlfizetés összegét az adózó kérelmére az adózó által megjelölt adószámlára számolja el.
 • Első fokon jár el törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében.
 • Rendszeresen ellenőrzi az adózókat és az adózásban részt vevő más személyeket az adóbevétel megrövidítésének megakadályozása érdekében.

Földművelési, állategészségügyi feladat- és hatáskörökben:

 • Elősegíti az általános mezőgazdasági összeírás munkáját.
 • Nyilvántartást vezet a helyi földbizottságról és annak tagjairól, a nyilvántartásból a vonatkozó törvény alapján adatot szolgáltat.
 • Szervezi a bejelentett ebek nyilvántartásával, összeírásával, veszettség elleni kötelező oltásával kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a jogszabályban előírt állatnyilvántartások vezetését.
 • Kijelöli az állati hullák és feldolgozásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok elföldelésére alkalmas területeket.
 • Afrikai sertéspestis megbetegedés vagy annak gyanúja esetén ellátja a jogszabályban előírt feladatokat.
 • Kötelezi az állattartót, hogy a beteg vagy a betegségre gyanús fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állatokat, állathullákat elkülönítse.
 • Ellátja a veszélyes ebekkel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • A jogszabályi feltételek fennállása esetén dönt az állatnak veszélyes állattá nyilvánításáról.
 • Biztosítja a növény-egészségügyi szabályok hatályosulását, eljár a szabályok megszegőivel szemben. Ellátja a növényigazgatási feladatokat.
 • Engedélyezi ültetvények telepítését, kivágását.
 • Ellátja a szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.
  –. Közreműködik a vadászattal, a vadkárral kapcsolatos eljárásban.
 • Ellátja a méhek védelmével kapcsolatos
 • külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
 • Az állattartó kérésére egyedi vagy közös marhalevelet állít ki, és azon irányítási intézkedést, állat-egészségügyi igazolás jegyez fel, illetve lejegyzést végez a külön jogszabályban meghatározottak szerint. Nyilvántartást vezet a kiállított marhalevelekről, az azokra jegyzett irányítási és egyéb intézkedésekről.

A vagyongazdálkodás területén:

 • Lefolytatja az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjoggal kapcsolatos eljárást.
 • Az utak kivételével engedélyezi a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát.
 • Gondoskodik a lakás- és nem lakás célú önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezeléséről. Ellátja az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Intézi a birtokvédelmi ügyeket.