Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda – Várpalota város hivatalos oldala
1449
post-template-default,single,single-post,postid-1449,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda

Vezetője: Sándor Tamás, Várpalota város aljegyzője
Telefon: +36-88/592-683
E-mail:sandor.tamas(kukac)varpalota.hu

Az iroda alapvető feladatai:

 • Szervezi az országgyűlési képviselő, a polgármester az önkormányzati képviselő, továbbá egyéb jogszabályon alapuló választást, valamint az országos és helyi népszavazást.
 • Biztosítja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a részönkormányzat működésével kapcsolatos szervezési, jogi és szakmai ellátási feladatokat.
 • Ellátja az előterjesztések törvényességi ellenőrzését. A jogszabályváltozásoknál kezdeményezi a helyi rendeletalkotást vagy módosítást. Gondoskodik a jogalkalmazók önkormányzati rendeletekkel történő ellátásáról. Az állampolgárok széles körére kiterjedő jogpropagandát végez. A helyi sajtóban közzéteszi az aktuális rendeleteket, döntéseket.
 • Kiszolgáló tevékenység keretében biztosítja a gondnoki, az informatikai, telefonközpont kezelői, a sokszorosítói és postázási feladatokat. Bonyolítja a hivatal ügyiratkezelését.
 • Feladata az önkormányzat település-egészségügyi, körzeti egészségügyi, védőnői, bölcsődei, népjóléti és szociális, esélyegyenlőségi, továbbá a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodással összefüggő közszolgáltatói kötelezettségek ellátásának felügyelete és szervezése, valamint az ezekhez kapcsolódó döntések, pályázatok előkészítése.
 • Végzi az ügyiratok érkeztetését, a bejövő posta szervezeti egységenkénti bontását, az ügyiratok átvételét.
 • Az iroda közreműködik a jegyző közhatalmi hatósági, igazgatási ügyeinek intézésében és az önkormányzat működtetési funkcióinak a köznevelési intézményrendszer terén jelentkező gyakorlatában.
 • A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátásában, az ezekkel kapcsolatos képviselő-testületi, részönkormányzati és bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében, a döntések végrehajtásában.
 • Tájékozódik az intézmények munkafeltételeiről, a munkaerő- és bérgazdálkodásról, a felszereltség színvonaláról, a gazdálkodás hatékonyságáról.
 • Közreműködik a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának és a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelésében. Közreműködik a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja, a házirendje és az SZMSZ ellenőrzésében.
 • Az ellátottsági színvonal elemzése alapján intézménylétesítést, megszüntetést, szervezet-módosítást, átszervezést, fejlesztést kezdeményez.
 • Részt vesz az egészségügyi alap- és szakellátással, valamint a szociális szolgáltatásokkal összefüggő feladatok végrehajtásában.
 • Együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi hatósági döntések meghozatalában.
 • Koordinálja az ifjúságot érintő önkormányzati, polgármesteri hivatali, intézményhálózati civil és informális szervezeti tevékenységeket.
 • Elősegíti és támogatja az ifjúság szerveződéseit, erőforrásokat tár fel az ifjúsági feladatok ellátásához. Pályázatokat készít az ifjúsági munkát segítő feladatok hatékonyabb, színvonalasabb ellátásához.

A Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása keretében:

 • Végzi az országgyűlési képviselők és az önkormányzati képviselők és a polgármester választásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.
 • Részt vesz az országos és helyi népszavazás lebonyolításában, ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a választások és népszavazások rendjét, a nyilvánosságot, a jogszabályban engedélyezett adatkezelést és adatszolgáltatást.
 • Gondoskodik a választásokon közreműködő személyekről és a működésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.
 • Végzi a választási szervek és a választási iroda tagjainak oktatását.
 • Gondoskodik a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Szervezi a szociális rendszer működését és biztosítja az ellátások igénybevételét a feltételek megléte esetén.
 • A képviselő-testületet rendszeresen tájékoztatja a segélyezésre rendelkezésre álló költségvetési keret felhasználásáról.
 • Nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, azokat postázásra, érintettek részére történő továbbításra átadja az előkészítőnek (ügyintézőnek). Végzi az önkormányzat rendeleteinek kodifikálását.
 • Az iroda feladatkörébe tartozóan gondoskodik a Képviselő-testület bizottságainak és részönkormányzati döntéseinek hatályosulásáról (intézkedések megtétele).
 • Ellátja a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a nemzetiségi önkormányzat és a részönkormányzat adminisztrációs feladatait, üléseinek jegyzőkönyvezését, végzi azok kezelését, adminisztrációs feladatait.
 • Közreműködik a helyi jogismeretek növelésében, ennek keretében végzi az önkormányzat rendeleteinek és határozatainak propagálását.
 • Közreműködik a polgármester, alpolgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartásában és őrzésében.
 • Felméri a hivatal informatikai igényét, és javaslatot dolgoz ki az igények kielégítésére.
 • Folyamatosan biztosítja a hivatal feladatainak ellátásához szükséges informatikai hátteret, szervezi az eszközök, programok használatához szükséges személyi feltételek biztosítását.
 • Vezeti az alkalmazott programok nyilvántartását, karbantartását.
 • Végzi az adatállomány védelmét, és a jogszabályban meghatározottak részére adatot szolgáltat.
 • Együttműködik a szervezeti egységekkel, valamint a hivatal informatikai rendszerével kapcsolatban álló képviselőivel.
 • Gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelően a választási iratok megsemmisítéséről.
 • Előkészíti a költségvetési rendelet-tervezethez az önkormányzati, igazgatási tevékenység működési kiadásait.
 • Végzi a bizottsági és testületi ülésre kerülő anyagok törvényességi és jogszerűségi ellenőrzését. Jogszabálysértés észlelése esetén az anyagot az előkészítőnek javításra visszaadja.
 • Megbízás alapján előterjesztéseket készít, azok tárgyalása során képviseletet lát el.
 • Figyelemmel követi a magasabb szintű jogszabályok hatályba lépését, változását és ezek alapján kezdeményezi az önkormányzati rendelet módosítását, megalkotását, vagy határozat meghozatalát, módosítását és visszavonását.
 • Közreműködik a hivatal egységes jogalkalmazói gyakorlatának kialakításában. Figyelemmel kíséri a hivatal jogalkalmazói munkáját. Kezdeményezi az egységes gyakorlat kialakítását, továbbá új vagy jelentős mértékben történt jogszabályváltozás miatt az ügyintézők egy részének vagy az ügyintézői kar egészének oktatását.
 • Végzi az ügyiratok iktatását, irattározását, selejtezését. Kapcsolatot tart az illetékes levéltárral.
 • Ellátja a hivatalba történő beléptetést. Biztosítja az anyagok ki- és beszállítását.
 • Kezeli a hivatal telefonközpontját.
 • Gondoskodik a hivatal épületének üzemeltetéséről, valamint a hivatal épületében dolgozó önkormányzati alkalmazottak, képviselők, bizottsági tagok kiszolgálásáról. Biztosítja az épület, az eszközök karbantartását.
 • Az informatikai eszközökön kívül biztosítja a hivatal alkalmazottai munkavégzéséhez szükséges technikai berendezéseket, irodaszereket, nyomtatványokat, közlönyöket, szakkönyveket a költségvetésben megállapított kereten belül.
 • Végzi a különféle iratanyagok sokszorosítását és postázását.
 • A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek az egészségügyi és szociális feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi, bizottsági és részönkormányzati döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.
 • Közreműködik az intézményi működési szabályzatok, programok előkészítésében.
 • Kidolgozza az intézményekben szedhető térítési díjak megállapításának, illetve változtatásának javaslatait.
 • Közreműködik a városi középiskolai ösztöndíj pályázat, illetve a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat városi támogatási rendszerének a lebonyolításában.
 • Közreműködik a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.
 • Közreműködik a helyi értéktárral kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Közreműködik a helyi civil szervezetek működésének támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Szociális ellátások körébe tartozó ügyintézés körében:

 • Megállapítja a települési támogatásra való jogosultságot.
 • Biztosítja a jogszabályban előírt adatok kezelését és arról a jogosultaknak adatot szolgáltat.
 • Végzi a segélyezési és támogatási ügyek intézését. Ennek keretében együttműködik az ügyben érintett társszervekkel.
 • Igazolást ad ki a támogatások igénybevételéhez.
 • Elrendeli a jogosulatlanul felvett juttatás visszafizetését.
 • Szükség szerint környezettanulmányt végez.
 • Közreműködik az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásában. Intézi a bérlakásokra benyújtott bérbevételi ajánlatok nyilvántartását, és az önkormányzati érdekéből történő bérbeadás iránti kérelmek előkészítését.
 • Közreműködik a fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos feladatok ellátásban. Gondoskodik a pályázatok kiírásáról, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, kiküldi az értesítéseket, előkészíti a kapcsolódó szerződéseket, gondoskodik a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti a Képviselő-testület illetékes bizottsága számára a pályázattal kapcsolatos előterjesztéseket.

Közzététel területén:

 • Gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről.
  Közzététel módja: a nyilvánosság számára elérhető módon.
  Első közzététel: 2004. január 01.

A Várpalotai Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos (munkaszervezeti) feladatok:

 • Közreműködik a Társulási Tanács munkatervének összeállításában.
 • A munkatervnek megfelelően előkészíti, egyezteti a Társulási Tanács és szervezetei elé kerülő előterjesztéseket, gondoskodik az előterjesztések kiküldéséről.
 • Gondoskodik a Társulási Tanács és szervezetei üléseinek megszervezéséről.
 • Ellátja az ülések jegyzőkönyvének elkészítésével, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok érdekeltek részére való megküldésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik a határozatok végrehajtásában, illetve végrehajtásának ellenőrzésében.
 • Gondoskodik a döntések végrehajtásáról szóló előterjesztés elkészítéséről.
 • Rendezi a közösségi busz üzemeltetésével kapcsolatos ügyeket (foglalások, menetlevelek összesítése, visszaigazolások küldése).
 • Intézi a Térségi Népjóléti Gondozási Központ Alapító Okiratával, működési engedélyével, szakmai programjával kapcsolatos ügyeket.
 • Közreműködik a Térségi Népjóléti Gondozási Központba tartozó intézményekben ellátott személyek által fizetendő térítési díj mérséklésével, elengedésével kapcsolatos eljárásokban.
 • Koordinálja a központi háziorvosi ügyelet működését.

 • Települési támogatások:
  • lakásfenntartási támogatás
  • ápolási támogatás
  • közgyógyellátási támogatás
  • adósságkezelési támogatás
  • létfenntartási támogatás

  >

 • Rendkívüli települési támogatások:
  • gyógyszertámogatás
  • temetési támogatás
  • elemi károsultak támogatása
  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  • krízistámogatás
   gyermekvállalási támogatás
 • Egyéb szociális ellátások:
  • köztemetés
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Letölthető dokumentumok:
Az új 2015. március 1-jétől hatályos, 4/2015. (II.24.) rendeletnek megfelelő mellékletéketek:

KÉRELEM – lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

– vagyonnyilatkozat a kérelemhez


KÉRELEM – Ápolási támogatás megállapítására 
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY – az ápolási támogatás megállapításához/kötelező felülvizsgálatához


KÉRELEM – Közgyógyellátás támogatás megállapítására


KÉRELEM – adósságkezelési támogatás megállapítása iránt


KÉRELEM – egyéb támogatáshoz (Létfenntartási támogatás – Gyógyszertámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény formanyomtatvány


JÖVEDELEM IGAZOLÁS