Ingatlan értékesítés, bérbe adás – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés, bérbe adás

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 

Várpalota Város Képviselő-testülete a 12/2023. (II.23.) számú határozata értelmében eladásra kínálja a Kormány 1568/2022. (XI.24.) Korm. határozata értelmében beruházási célterületre történő művelésiág-változás átvezetése céljából beruházási célterületté nyilvánított Várpalota külterület 0179/2 helyrajzi számú művelés ág besorolás szerint: a) erdő, min.o: 7., 115.232 m2., b) legelő és épület, min.o: 6., 9675 m2., c) kivett út, min.o: 0., 1588 m2., d) legelő, min.o: 6, 9058 m2., f) erdő, min.o: 7., összesen: 146.673 m2 nagyságú  – ingatlant.

 1. Az ingatlan adatai

Helyrajzi szám:                        Várpalota, külterület 0179/2 hrsz.-ú ingatlan 

Terület nagysága összesen:     146.673 m2 

Tulajdonos:                              Várpalota Város Önkormányzata

                                                 (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)

Művelési ág:                               a) erdő, min.o: 7., 115.232 m2., 

 1. b) legelő és épület, min.o: 6., 9675 m2., 
 2. c) kivett út, min.o: 0., 1588 m2., 
 3. d) legelő, min.o: 6,  9058 m2., 
 4. f) erdő, min.o: 7., 11.120 m2

 

Bejegyzett vezetékjogok a tulajdoni lap szerint:

 

 1. E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 46925/1999.09.02 számon bejegyzett vezetékjog vázrajz szerinti területre (Inota-DHE vonal);
 2. Magyar Telekom Távközlési Nyrt. javára 300/2000.01.04 számon vezetékjog vázrajz szerinti területre;
 3. E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 46432/1999.08.25 számon bejegyzett vezetékjog vázrajz szerinti területre (Inota-Szabadegyháza vonal);
 4. E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 39174/3/2013.06.14 számon bejegyzett vezetékjog vázrajzon és területkimutatásban megjelölt 917 m2 területre

 

 1. Az ingatlan részletes leírása

 

1./ Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége:

 

A város külterületi Ipartelepi részén a Készenléti lakótelep bejáratával szemben közvetlenül a 8. számú közútról elérhető.

 

2./ Közműellátottság: Az ingatlan közművesítetlen, valamennyi közmű 800 m-en belül elérhető.

 

3./ Az ingatlan jellemzői

 

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jó, a belváros néhány percre, Székesfehérvár és Veszprém megyei jogú városok mindösszesen 20 perc távolságban tömegközlekedéssel is elérhetők. 

 

III. A beruházási célterületen (ingatlanon) megvalósítandó beruházások

 

A Kormány a hazai védelmi ipari stratégiájával összhangban döntött a hazai védelmi ipari gyártási képességek és kapacitásainak megteremtéséről, a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum létrehozásáról, amely beruházásnak egyik célterülete a jelen felhívással értékesítésre kínált ingatlan, összhangban a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Ennek megfelelően az ingatlanon a 438/2022. (XI. 2.) Kormányrendelet indoklásában (Indokolások Tára) foglaltak szerinti nemzetgazdasági, valamint nemzetbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú védelmi ipari képességek, azaz a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő gyártóüzemek, az azok működéséhez közvetlenül és igazolhatóan kapcsolódó kiszolgáló építmények létrehozása a pályázó feladata.

 

 1. Az ingatlan vételára, ajánlati kötöttség

 

Az ingatlan induló irányára 1.000,- Ft/m2, azaz nettó 146.673.000,- Ft.

 

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan induló irányáránál. 

A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 1. A nyilvános pályázat benyújtási határideje:

 

 1. március 20. 

 

 1. Pályázati feltételek

 

1./ Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázónak érdemben igazolnia kell, hogy tevékenysége összhangban áll a 438/2022. (XI. 2.) Kormányrendeletben foglalt Várpalota Védelmi Ipari Komplexum létrehozásával, abban érdemi szerepet tölt be.

 

2./ A Pályázó Várpalota Város Önkormányzatának RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél vezetett 12081000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 25.000.000,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

 

3./ Abban az esetben, ha a nyertes Pályázó tulajdonszerzésének – az ingatlan termőföld művelési ágára figyelemmel – akadálya van, az Önkormányzat a nyertes Pályázóval adásvételi előszerződést köt, a végleges adásvételi szerződés megkötésére az Ingatlan termőföld művelési ágból történő kivonását, annak a végleges más célú hasznosításának engedélyezését követően kerül sor. A termőföld művelés alóli kivonásában, végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős engedélyeztetése céljából felmerülő költségeket („Átminősítés”), illetve az ehhez szükséges, az Országos Adattárban szereplő erdős területek csereerdősítésével kapcsolatos költségeket a nyertes Pályázó viseli. A hatósági eljárások kezdeményezése és lefolytatása a nyertes Pályázó feladata, amelyhez az Önkormányzat a szükséges meghatalmazást kiadja.  

 

A Pályázó a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba, építési korlátozás okán vagy kellékszavatossági okból – nem élhet az Eladóval szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere vagy egyéb igénnyel. A pályázaton való részvétel ennek elfogadását jelenti.

 

VII. A pályázat eredményhirdetése

 

1./ A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. 

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos lapokban közli.

 

2./ A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága, valamint az ajánlattevő által megvalósítandó beruházás.

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben az összességében legkedvezőbb ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó a licittárgyalás nyertese. 

 

3./ Az adásvételi előszerződés aláírását követően az Önkormányzat kérésre birtokba engedi a nyertes Pályázót – kizárólag a Pályázó saját felelősségére és kockázatára -, de a Kiíró a szerződésben/előszerződésben kizárja mind a ráépítés jogcímén történő tulajdonszerzés lehetőségét, mind a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazását, azaz ha az ügylet bármely okból meghiúsul, a Pályázó az időközbeni beruházásai, ráfordításai ellenértékét vagy a költségeit nem követelheti az Önkormányzattól, még a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem, nem követelhet emiatt sem kártérítést, sem kártalanítást, arról véglegesen és befolyásmentesen lemond a pályázaton való részvételével.

 

4./ Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlan adásvételi, előszerződés megkötését megtagadja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

A pályázat nyelve magyar. 

 

5./ Várpalota Város Önkormányzata jogosult a felhívását/pályázatát bármikor indokolás nélkül visszavonni, ezzel kapcsolatban a pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel. Továbbá Várpalota Város Önkormányzata kiköti, hogy az eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően sem köteles a nyertes pályázóval szerződést/előszerződést kötni, a szerződéskötéstől indokolás nélkül elállhat, ennek bekövetkezte esetén a nyertes pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel.

 

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi előszerződésben, illetve szerződésben kikösse.

 

6./ Amennyiben a nyertes pályázó a pályázatban vagy az előszerződésben vagy a végleges adásvételi szerződésben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, abban az esetben Várpalota Város Önkormányzata jogosult elállni az előszerződéstől, illetve a végleges adásvételi szerződéstől és ebben az esetben nyertes pályázó azonnali esedékességgel a teljes vételár 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

 

7./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, erre tekintettel szükséges a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. részére elővásárlási joggal való megkínálása. A pályázaton való részvétellel pályázó feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy amennyiben a Magyar Állam él elővásárlási jogával, abban az esetben nyertes Pályázó az elfogadó nyilatkozat Várpalota Város Önkormányzata általi kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az ingatlant elhagyni (azaz az ingatlan birtoklásával felhagyni), amely esetre ugyancsak érvényes, hogy nyertes Pályázó az időközbeni esetleges beruházásai, ráfordításai ellenértékét vagy a költségeit nem követelheti az Önkormányzattól, még a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem, kártérítést és kártalanítást nem követelhet, arról véglegesen és befolyásmentesen lemond.

 

VIII. A pályázat érvényességének feltételei

 

1./ Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap, 
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • 25.000.000,- Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,  
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra, 
 • a III. pontban foglaltakra figyelemmel rövid műszaki leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról, a tervezett beruházás bemutatása. 

 

2./ Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

 

3./ A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján és a Veszprém, valamint a Fejér Megyei Naplóban kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról „www.varpalota.hu;” Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „ikonra kattintva letölthetők.

 

4./ A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának munkatársa ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

 

5./ A pályázat dupla sértetlen borítékban vagy személyesen nyújtható be a Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Irodájához (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76.) vagy eljuttatható postai úton az alábbi címre:

Várpalota Város Önkormányzata, 8100 Várpalota, Gárdonyi G. utca 39.

 

A borítékra kérjük ráírni: „0179/2 hrsz-ú ingatlan pályázata”

 

           Várpalota, 2023. február.                     

                                                                                             Campanari-Talabér Márta

                                                                                                          polgármester

 

 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérbeadására:

 

 

 • Várpalota, Táncsics M. u. 15/2 szám alatti 38 hrsz-ú, 35 m² alapterületű helyiség

 

A helyiség bérbeadása: színvonalas kereskedelmi tevékenység céljára

Energetikai minőség szerinti besorolás: DD

A pályázati biztosíték összege: 105.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie. 

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

 • Várpalota, Felsőinkám 11-13. /7 szám alatti, 1337/13/A/28 hrsz.-ú. 28 m² alapterületű dupla garázs ingatlan

 

A pályázati biztosíték összege: 42.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 • Várpalota, Erdődy P. T. u. 29. szám alatti, 432/5/A/25 hrsz-ú, 17,6 m² alapterületű garázs helyiség

 

A pályázati biztosíték összege: 24.500,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 

 • Várpalota, Felsőmajor u. 5. szám alatti, 209/A/9 hrsz-ú, 34 m² alapterületű légóhelyiség

 

A helyiség bérbeadása: tárolás céljára

A pályázati biztosíték összege: 19.200,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a hasznosítás célja,
 • a megajánlott bérleti díj mértéke, 
 • a bérbe venni kívánt terület kialakítása, 
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján, 

külön-külön bírálja el.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő köteles gondoskodni. 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a  www.varpalota.hu  honlapról (Ügyintézés/Közzététel/Ingatlan értékesítés), vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 104-es irodájában.

 A Pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, leírását, valamint igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt biztosíték megfizetését.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2023. március 20-án délután 16:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon CSAK az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót kell feltüntetni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2023. március 21-én reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást érvényes ajánlatok beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítani/

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, és a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette és nincs köztartozása.

A licit alapját az adott helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi. 

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában a gazdálkodási ügyintézőtől 2022. április 26-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekinthetőek az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2023. február 20.

Treuer Imre   GB elnök