Polgármesteri Kabinet Iroda – Várpalota város hivatalos oldala
1447
post-template-default,single,single-post,postid-1447,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Polgármesteri Kabinet Iroda

Vezetője: dr. Ignácz Anita Éva Várpalota Város jegyzője, a Polgármester közvetlen irányításával
Telefon: +36-88/592-673
E-mail:
varpalota(kukac)varpalota.hu
titkarsag(kukac)varpalota.hu


Az iroda alapvető feladatai:

 • Ellátja a polgármester (alpolgármester) és a jegyző (aljegyző), az önkormányzat működésével, a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei tekintetében a polgármesteri és titkársági referensi, a városmenedzseri, az idegenforgalmi és a nemzetközi kapcsolatokból eredő, a közművelődési, civil szervezetek, a sport, továbbá ezen tevékenységekkel összefüggő, döntés-előkészítő ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.
 • Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó feladatok ellátásában, az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési ügyeiben.
 • Közreműködik az önkormányzat működtetési funkcióinak a közművelődési, sport és egyéb humán szolgáltató intézményrendszer területein jelentkező gyakorlatában.
 • Feladata az önkormányzat kulturális, sportügyi, továbbá a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodással összefüggő közszolgáltatói kötelezettségek ellátásának felügyelete és szervezése, valamint az ezekhez kapcsolódó döntések, pályázatok előkészítése.
 • Feladata a tisztségviselők napi munkájának segítése, folyamatosságának biztosítása a törvényesség, a gyorsaság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjainak, valamint a határidők betartásának figyelembevételével.

A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 • Dolgozói részt vesznek a polgármester és az alpolgármester döntéseinek előkészítésében, az általuk előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések elkészítésében. A bizottsági, részönkormányzati és testületi üléseken szakértőként rendelkezésre állnak.
 • Az Iroda dolgozói a polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek a főépítészi, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint a közművelődési, sport feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi, bizottsági és részönkormányzati döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.
 • Gondoskodik a bizottsági, részönkormányzati döntések hatályosulásáról.
 • Közreműködik az önkormányzat költségvetési döntéseinek megalapozásában.
 • Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, alapítványi és egyéb felhívásokat, előkészíti és benyújtja a pályázatokat.
 • Közreműködik a polgármesternek és a jegyzőnek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.
 • Részt vesz a lakosság önszerveződő közösségei és az önkormányzati szervek közötti együttműködés biztosításában.
 • Segíti a különféle önszerveződő közösségek érdekérvényesítését.

A Polgármester és a Jegyző tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

 • Feladatkörét érintően javaslatot dolgoz ki a nem szabályozott társadalmi viszonyok önkormányzat általi szabályozására.
 • Ellátja a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal, a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos polgármesteri ügyek előkészítését és kezelését.
 • Közreműködik a településfejlesztéssel összefüggő koncepciók, programok, pályázatok kidolgozásában, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásban.
 • Ellátja az önkormányzat, a város és környezete arculatának gondozásával kapcsolatos feladatokat. Tervezi és szervezi az önkormányzat és a település, valamint környéke arculatát, szervezi az ezzel összefüggő tevékenységet. Felkutatja, és folyamatosan figyelemmel kíséri az ezzel összefüggő pályázati lehetőségeket. Elkészíti a pályázatokat, azokat benyújtja, gondozza, végrehajtja és elszámol a pályázati összeggel.
 • Folyamatosan gondoskodik a városi honlapok üzemeltetője felé az információk átadásáról.
 • Kialakítja és fenntartja az önkormányzat és külső környezete információs kapcsolatait. Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdek-képviseleti szervekkel, a civil szerveződésekkel, az egyházakkal, a médiával és a gazdálkodó szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozókkal.
 • A települést bemutató anyagok, kiadványok előkészítésében aktív szerepet vállal.
 • Irányítja és összehangolja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat. Szervezi azok végrehajtását, közreműködik a nemzetközi delegációk fogadásában a külföldi utazások szervezésében, a protokoll feladatokból adódó feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységet lát el.
 • Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.
 • Biztosítja a referensi feladatok ellátását a tisztségviselők vonatkozásában.
 • A megküldött hirdetményeket felteszi a kormányzati portálra és a helyi weboldalra, a földszinti hirdetőtáblán kifüggeszti, és gondoskodik a visszaküldésről.
 • Részt vesz a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtásában.
 • Ellátja a jegyző és a polgármesternek az önkormányzat működésével valamint a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörében a környezetvédelmi, vízügyi, útügyi, tűzvédelmi igazgatási, feladatokból eredő, továbbá ezen tevékenységekkel összefüggő ügyviteli és adminisztrációs teendőket.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat energiafelhasználását, az ágazatot érintő kérdésekben javaslatot dolgoz ki.
 • Közreműködik a szemétszállítási közszolgáltatás ellátásában.
 • Ellátja a közút kezelésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat.
 • Előkészíti és végrehajtja a parkolókkal kapcsolatos döntéseket.
 • Engedélyezi az utak rendeltetéstől eltérő használatát.
 • Közreműködik a helyi járatú közlekedés szervezésében, az árhatósági döntések előkészítésében.
 • Közreműködik a helyi közvilágítás, a villamos-energia korlátozás, a távközlési berendezések és vonalas létesítmények működtetésében, az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás zavartalan biztosításában, ellátja az ezekkel összefüggő döntés előkészítő feladatokat.
 • Kiállítja a helyi rendelet által szabályozott parkoló igazolványokat és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást.
 • Engedélyezi a fák kivágását.

A környezetvédelem területén:

 • Közreműködik a közparkok és véderdők kialakításában.
 • A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek a környezetvédelmi feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi, a részönkormányzati és a bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.
 • Érvényesíti a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat, érdekeket.
 • Ellátja a környezet- és természetvédelmi feladatokat.
 • Biztosítja a természetvédelmi érdekek érvényesülését. Kezdeményezi a helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánítást, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A városfejlesztés, városüzemeltetés területén:

 • Előkészíti az önkormányzati infrastrukturális és építési, valamint környezetvédelmi fejlesztéseket, döntéseket. Koordinálja és lefolytatja az ezzel kapcsolatos pályázatokat, és végrehajtja a költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatokat.
 • Közreműködik az önkormányzati, intézményi beruházások és felújítások pénzügyi előkészítésében és lebonyolításában.
 • Figyelemmel kíséri az országos, regionális és európai uniós fejlesztési pályázatokat, közreműködik a kiválasztott pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.
 • Gondoskodik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetéséről.
 • Együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a főépítésszel és a Hatósági Irodával.
 • Közreműködik az Önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében.
 • Közreműködik az önkormányzati közterületek, városi parkfelületek, zöldterületek fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntések előkészítésében, és ellátja végrehajtásuk szervezését.
 • Közreműködik az Önkormányzat játszóterek létesítésével és fenntartásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében.
 • Közreműködik az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, és ellátja a köztisztasági szolgáltatási feladatok koordinálását.