Ajánlattételi felhívás – Várpalota város hivatalos oldala
5959
post-template-default,single,single-post,postid-5959,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával,

ártalommentes elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására,

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők részére

 

 

Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., tel: 88/592-660, fax: 88/592-676, képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester) (továbbiakban Ajánlatkérő) – Várpalota Város Önkormányzatának „Beszerzési szabályzata” alapján – beszerzési eljárást kíván lefolytatni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására.

 

Fentiek alapján ezúton kérjük fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban részletesen megjelölt szolgáltatások ellátására, jelen felhívásban írtak szerint, az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy Ajánlatkérő jelen belső eljárásrendet követő versenyeztetési eljárása nem minősül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárásnak.

 

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma:

Várpalota Város Önkormányzata

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Telefon: 06-88-592-660

Fax: 06-88-592-676

E-mail: varpalota@varpalota.hu

Képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester

Kapcsolattartó:

Kotzó Szabolcs, környezetvédelmi üi.

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Telefon: 06-88-592-695

E-mail: kotzo.szabolcs@varpalota.hu

 1. A beszerzés tárgya és mennyisége:

Várpalota Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátása.

A feladat ellátás célja: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontjában, továbbá a 44/B-44/C. § – ban foglalt célok teljesítése, az alábbi jogszabályok figyelembevételével:

 • a Vgt. 44/B – 44/J, § – ban,
 • a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben foglaltak, valamint
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Hszr.) foglalt kötelezettség teljesítése.

A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül az ügyféllel egyeztetett időpontban, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.

A nyertes ajánlattevő a közszolgáltatást a felhívás mellékletét képező szerződés-tervezetben foglaltak szerint jogosult és köteles ellátni.

A nyertes ajánlattevőnek kb. 328 m3/év háztartási szennyvizet kell elszállítania, és leürítenie a kijelölt ártalmatlanító befogadó pontjának kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán.

A közszolgáltatási feladatot az ajánlattevőnek a szerződés ideje alatt folyamatosan kell biztosítania.

A szolgáltatás becsült mennyisége 328 m3 (Az adatok a 2018. esztendőben a korábbi közszolgáltató által a befogadóba szállított mennyiségeken alapulnak. Természetesen a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül változhatnak)

A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe veendő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: 8100 Várpalota, 3358 hrsz. szennyvíztisztító telep. Üzemeltetője: Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41.

 

A közszolgáltatás feladatainak ellátása során keletkezett összes adat és kezelésével kapcsolatos valamennyi adminisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a díj beszedése, megszervezése, lebonyolítása a közszolgáltató feladata.

 

Fontosabb adatok és feladatok: A település lakosságszáma: 19544 fő (2019. január 1.) Várpalota város közigazgatási területén szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott ingatlanok száma: 91 db, ebből a gazdálkodó szervezetek száma: 16 db.

Fajtája és összetétele: Háztartási szennyvíz

(Hszr. 3. § (3) bekezdés)

 1. A szerződés meghatározása:

Közszolgáltatási szerződés

 1. A szerződés időtartama, a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja, a
  közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:

2019.10.01 – 2024.09.30. (Hszr. 3.§ (3) bekezdés f) pont)

 

 1. A teljesítés helye:

 

Várpalota Város közigazgatási területe.

Várpalota Veszprém megye keleti részén, a Bakony lábánál található város. Várpalota úthálózatának a gerince a várost K-NY-i irányban átszelő, Veszprémi és Fehérvári utak, a korábbi 8 sz. főút nyomvonala. A várost elkerülő út által kiváltott szakasz 2×2 forgalmi sávos, az átkelési szakaszon jellemzően 2×1 forgalmi sávval. A főút csomópontjaiban balra kanyarodó sávok kerültek kialakításra, ezek jellemzően jelzőtáblás forgalomszabályozásúak. Kivétel ez alól a Veszprémi út – Szent Imre út csomópontja, ahol jelzőlámpás forgalomirányítás üzemel.

A várost tehát az egykori 8-as számú főközlekedési út vágja ketté, mely egyben a különböző tájegységek természetes, de egyben mesterséges határa is. A domborzat a Sárrét (átlag 110 m tengerszint feletti magasság) felől É-ÉNy felé haladva fokozatosan emelkedik. A belváros 150 m, a Tési-domb 200 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Az uralkodó szél az észak­észak-nyugati, ami jelentősen és érezhetően csökkenti a hőmérsékletet, főképp a melegebb időszakban.

A település megközelíthető:

 • 7204 j. Nádasdladány-Várpalota összekötő út a városnak a külterületét érinti, átkelési szakasza nincs.
 • 8213 j. Várpalota-Szápár összekötő út belterületi szakasza jelenleg a Veszprémi úttól indulva a Kossuth u./Szent Imre u. – Szent István u.-Tési út vonalon a hagyja el a települést.
 • 72106 j. Ősi bekötőút a 8 sz. főút és a 7202 j. ök. út között biztosít kapcsolatot. Településen belüli szakaszát két egyirányú utcapár, a Mészáros L. út, és a Kossuth L. utca vonala alkotja.
 • A 82115 j. Inotai bekötőút (Radnóti u.-Bercsényi u.-Thököly u.) a településrész magasabb rendű úthálózathoz való kapcsolatát biztosítja.

(Hszr. 3.§ (3) bekezdés a) pont)

 1. Az ellenszolgáltatás feltételei:

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Szrt.) 1. § -ban foglalt rezsicsökkentés jelen közszolgáltatás díját nem érinti, tekintettel arra, hogy a 2013. január 31-én a Megrendelő sem e díjat szabályozó önkormányzati rendelettel, sem hatályos közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezett.

Az ajánlattevő a munka elvégzésére vonatkozó egységárait ajánlatában, díjkalkuláció benyújtásával a Vgt. 44/D. §, és a Hszr. 14 – 16. § foglaltak figyelembevételével készült költségelemzés alapján határozza meg.

 1. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 1. Ajánlattevőre vonatkozó feltételek:

 

–    Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a
közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti
rendszerrel. (Hszr. 3. § (2) bekezdés)

–  Az ajánlattevő ajánlatában ismerteti azon alvállalkozók adatait, amelyeket a szerződés
teljesítése érdekében bevon. Az azonosító adatokon felül arról is nyilatkozik az ajánlattevő,
hogy az alvállalkozó milyen hányadban teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeket.

 • A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell jelölniük maguk közül azt a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít. (Hszr. 3. § (6) bekezdés)
 • Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a jogszabályban meghatározott, működtetéshez szükséges feltételekkel.

(Hszr. 4. § )

 1. a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;
 2. b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;
 3. c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
 4. d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel; továbbá
 5. e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

(2) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek szerződésben kell rögzíteniük

 1. a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
 2. b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, valamint
 3. c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.

(3) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a (2) bekezdés szerinti szerződését az ajánlathoz csatolniuk kell.

 

–  A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal
alátámasztott módon – tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott adatokat,
javaslatokat.   (Hszr. 5. §)

 1. a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
 2. b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 3. c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
 4. d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
 5. e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
 6. f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
 7. g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
 8. h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 9. i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot.

–    Az ajánlattevőnek meg kell felelni nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység végzése feltételeinek (Hszr.10.§)

 1. Ajánlathoz csatolandó mellékletek:

– „A” jelű melléklet – Kereskedelmi ajánlat (kitöltve)

– „B” jelű melléklet – Nyilatkozat a kizáró okokról (kitöltve)

– Hszr. 4 – 5. §, 10.§ -ban foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

 

1) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

2) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

3) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

4) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

5) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

6) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

7) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

8) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

9) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

10) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

11) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

12) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

13) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

14) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

15) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

16) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

17) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

18) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

 

 1. Az ajánlattételi határidő:
 2. szeptember 30. 10.00 óra
 3. Az ajánlat benyújtásának címe:

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

 1. Eredményhirdetés ideje:
 2. szeptember 30. 11.00 óra
 3. A szerződéskötés várható időpontja:
 4. október 1.
 5. Az ajánlat nyelve:

Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével és csatolt dokumentumával) és minden, az ajánlatkérés az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.

 1. Az ajánlatok lezárása és jelölése:

Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását

a következő felirattal kell ellátni:

„Várpalota Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése

Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejárta előtt!

Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 30. 10.00 óra”

 1. Ajánlati felhívás melléklete:

„A” jelű melléklet – Kereskedelmi ajánlat

„B” jelű melléklet – Nyilatkozat a kizáró okokról

„C” jelű melléklet – Közszolgáltatási szerződés tervezet

 1. Az ajánlattétel során alkalmazandó jogszabályok:

 

 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (különös tekintettel az IX/A. fejezetre)
 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

 

 • a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 2013. évi CXIV. törvény
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet,
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

 

Várpalota, 2019. szeptember 18.

 

 

 

Campanari-Talabér Márta

polgármester