Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2022. (IV.28.) számú határozata alapján licit útján 5.000,- Ft/m2 +Áfa induló áron – értékesíti az Inota, Pápay Zoltán (volt Gorkij) utcában levő ingatlanokat azon természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek részére, akik vállalják, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül hatósági bizonyítványt csatolnak az ingatlano(k)(o)n a lakóépület(ek) felépüléséről.

 

A pályázat kiírója előnyben részesíti azon természetes személyeket, akik abból a célból kívánják megvásárolni az ingatlant, hogy ott saját maguknak otthont teremtsenek.

 

200.000,- Ft vételárkedvezmény illeti meg azt a személyt, aki 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában nevel, vagy vállalja, hogy 5 éven belül 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában fog nevelni.

Kettő vagy több 18 év alatti eltartott gyermek saját háztartásban történő nevelése esetén a kedvezmény mértéke: 400.000,- Ft.

A még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény összegének erejéig Várpalota város Önkormányzata jelzálogjogot, a lakóingatlan felépüléséig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az ingatlanra.

 

Árverésre meghirdetett ingatlanok:

 

1./ 4246/1, 4246/2, 4246/4, 4246/5, 4246/6, 4246/8, 4246/10 hrsz. alatti „beépítetlen terület” megnevezésű, 815 m² területű ingatlanokat.

 

Az ingatlanok induló ára, kikiáltási ár: 4.075.000,- Ft +Áfa

Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft

 

2./ 4246/3, 4246/9 hrsz. alatt „beépítetlen terület” megnevezésű, 816 m2 területű ingatlanokat.

 

Az ingatlanok induló ára, kikiáltási ár: 4.080.000,- Ft + Áfa

Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:
 2. a) Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége: Fenti ingatlanok a Helyi Építési Szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) szóló 10/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelet értelmében kertvárosias lakóterületek.

Az ingatlanok Várpalota, Inota városrészében helyezkednek el. Az ingatlanok központtól mért távolsága 2 km. Az ingatlanok környezetében lakóházak, a településen iskola és óvoda intézmények találhatók.

b.) Közműellátottság: Minden közmű 250 m2-en belül elérhető.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

Az ingatlanon építménymagasságot meg nem haladó, lakóépület építhető.

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az „Lke-2-es  építési övezetben:

 • megengedett építménymagasság: 4,5 m
 • a telek beépíthetősége:      30 %.
 • beépíti mód:                  oldalhatáros

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a Városi Főépítésszel javasolt egyeztetni.

Az építkezés megkezdésének feltétele a közműhálózat kiépítése. A közművek – közterületi kiépítés illetve az ingatlanra történő csatlakozás – terveztetésének, engedélyeztetésének és kivitelezésének költsége a nyertes Pályázó(k)at terheli.

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Az ingatlanok vételára:

Az ingatlanok induló irányára: 5.000,- Ft/m2 + ÁFA

 • Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie, konkrét helyrajzi szám megjelölésével. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál. A vételárat egy összegben kell megfizetni legkésőbb a szerződés megkötését követően 30 napon belül.

 

 1. A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 30. 9.00  óra   

A nyilvános licit időpontja:               2022. május 31. 10.00 óra

 

 

 1. Pályázati feltételek:
 • Az ingatlanokra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • A Pályázó Várpalota Város Önkormányzatának RAIFFEISEN BANK Zrt-nél vezetett 12081000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 200.000,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték – nyertes ajánlat esetén – az ingatlan vételárába beszámít.

 • Igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra
 •   kitöltött pályázati adatlap, megjelölve a pályázni kívánt ingatlan helyrajzi számát,
 • rövid műszaki leírás a megjelölt ingatlan tervezett hasznosításáról.

 

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

 

A  pályázat nyelve magyar.

VII.  Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni.

 

Az ajánlati biztosítékot elveszíti az a pályázó, aki az árverésen megjelölt időpontban nem jelenik meg személyesen, vagy meghatalmazottja által, illetve aki az árverési felhívásban megjelölt induló árat sem hajlandó tartani.

 

A nyilvános licit nyertese az ajánlati biztosítékot akkor is elveszíti, ha a liciten kialkudott vételárat az árverést követően 30 napon belül nem fizeti meg, vagy az adásvételi szerződés neki felróható okból a határidőig nem jön létre. Az elvesztett biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő pályázóval kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

VIII. Az ingatlanértékesítés lebonyolítása:

 

A liciten az előzetesen regisztráltak (pályázati nyomtatványt kitöltők), vagy azok meghatalmazottjai vehetnek részt. Az árverésen azok tekinthetők regisztráltnak, akik az ajánlati biztosítékot az Önkormányzat fent megjelölt számláján letétbe elhelyezték és annak bizonylatát elhelyezték a pályázati borítékban, a VI. pontban megjelölt mellékletekkel együtt.

 

A licit bonyolítója a résztvevőket ingatlanonként ABC sorrendben szólítja fel a licitálásra. A licitálást az nyeri meg, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi. A Kiíró a licit lépcsőt valamennyi telek esetében 100.- Ft/m2-ban, azaz egyszáz forint/négyzetméter árban állapítja meg. A licitálónak az ajánlatot magyar nyelven, élőszóban a vételár összegszerű megjelölésével egyértelműen kell megtenni a Kiíró részére.

 

A pályázatot az nyeri, aki összességében a legjobb ajánlatot teszi, figyelemmel a pályázati kiírás azon pontjára, miszerint kiíró a megvásárolt ingatlanon saját célra felépíteni kívánt lakóépület felépítését vállaló családok ajánlatait előnyben részesíti. A nyilvános árverésről jegyzőkönyv készül.

Aki a nyilvános licitet megnyeri, annak az ajánlati biztosítéka a vételárba jóváírásra kerül. Aki nem nyer, annak az ajánlati biztosítékát az eredményhirdetést követően 8 napon belül kamatmentesen visszautalja a pályázó által megadott számlára.

 

A licit nyertesének a licit útján kialkudott (ajánlati biztosíték összegével csökkentett) vételárat, legkésőbb az árverés napjától számított 30 naptári napon belül kell befizetnie a Polgármesteri Hivatal elszámolási betétszámlájára.

A vételár megfizetése indokolt esetben, írásbeli kérelemre, 15 nappal meghosszabbítható. A szerződéskötéssel járó fizetési kötelezettség a vevőt terheli.

 

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VI. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

 

 

 1. Egyéb feltételek

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel szükséges a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. elővásárlási joggal való megkínálása. A pályázaton való részvétellel pályázó tudomásul veszi, amennyiben a Magyar Állam él elővásárlási jogával, abban az esetben a szerződés Várpalota Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre.

 

 1. Közzététel

A Pályázati felhívás a Várpalotai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján, valamint a Veszprém, Fejér megyei napilapokban kerül meghirdetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;”Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat (nyilvános árverésre történő jelentkezés) dupla sértetlen borítékban adható le: Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Irodáján (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 39.)

A borítékra kérjük ráírni:

„A Várpalota, Pápay Zoltán utcában lévő „kivett beépítetlen terület” művelési ág besorolású, összesen 9 db ingatlan pályázata „

 

 

Pályázati adatlap

Pápai ingatlanok

Várpalota, 2022. április

 

 

                        CampanariTalabér Márta

                                                                                                                       polgármester

 

 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérbeadására:

 

 1. Várpalota, Kastélydomb u. 6. szám alatti, 210/A/3 hrsz.-ú, 55,44 m² alapterületű helyiség

A helyiség bérbeadása: színvonalas kereskedelmi tevékenység céljára

Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

A pályázati biztosíték összege: 55.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

 1. Várpalota, Szent István út 16 szám alatti, 99/1 hrsz.-ú irodaépület helyiségei:

Energetikai minőség szerinti besorolás: AA+

A helyiség bérbeadása: irodai vagy szolgáltatási tevékenység céljára

 

 

Helyiség Alapterület
(m²)
Minimális havi
bérleti díj (Ft)
Pályázati
biztosíték (Ft)
2.1.  1. emelet 1-es helyiség 53,4                 137 000             137 000   
2.2.  1. emelet 5-os helyiség 29,46                 76 000              76 000    
 

2.3. 

1. emelet 6-os helyiség 11,18                 29 000              29 000   
2.4.  1. emelet 7-es helyiség 27,08                 70 000              70 000   
2.5.  1. emelet 9-es helyiség 96,96               250 000            250 000   
2.6.  2. emelet 6-os helyiség 29,34                 76 000              76 000   
2.7.  2. emelet 5-ös helyiség 16,35                 42 000              42 000   
2.8.  3. emelet 1-es helyiség 92,4               238 000            238 000   

A bérleti díj tartalmazza a közös helyiségek (WC, mosdó) használatának a díját, a téli fűtés, nyári klimatizálás, víz, villanyáram, hulladék szállítás költségét.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 2 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 1. Várpalota, Erdődy P. T. u. 17. szám alatti, 439/A/18 hrsz.-ú, 30 m² alapterületű garázs ingatlan

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 1. Várpalota, Felsőinkám 11-13. /7 szám alatti, 1337/13/A/28 hrsz.-ú. 28 m² alapterületű garázs ingatlan

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 1. Várpalota, Felsőmajor u. 5. szám alatti, 209/A/9 hrsz-ú, 34 m² alapterületű légóhelyiség

A helyiség bérbeadása: tárolás céljára

A pályázati biztosíték összege: 6.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a hasznosítás célja,
 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a bérbe venni kívánt terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő köteles gondoskodni.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a  www.varpalota.hu  honlapról (Ügyintézés/Közzététel/Ingatlan értékesítés), vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 104-es irodájában.

A Pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, leírását, valamint igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt biztosíték megfizetését.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2022. május 25-én délután 17:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon CSAK az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót kell feltüntetni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2022. május 26-án reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást érvényes ajánlatok beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítani/

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, és a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette és nincs köztartozása.

A licit alapját az adott helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában a gazdálkodási ügyintézőtől 2022. április 26-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekinthetőek az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2022. április 25.

 

 

 

 

 

                                                                               Treuer Imre

    GB elnök