8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2018. (IV.26.) számú határozata alapján licit útján – 3500,- Ft/m2 +Áfa induló áron – értékesíti a Várpalota Munkácsy-Tési  út sarkán levő ingatlanokat azon természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek részére, akik vállalják, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül hatósági bizonyítványt csatolnak a lakóépület felépüléséről.

 

A pályázat kiírója előnyben részesíti azon természetes személyeket, akik abból a célból kívánják megvásárolni az ingatlant, hogy ott saját maguknak otthont teremtsenek. Az Önkormányzat a  lakóingatlan felépüléséig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az ingatlanra.

 

Vételárkedvezmény illeti meg azt a személyt, aki 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában nevel, vagy vállalja, hogy 5 éven belül 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában fog nevelni.

 

A még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény erejéig Várpalota Város Önkormányzata jelzálogjogot jegyeztet be a megvásárolt ingatlanra.

 

Kettő vagy több 18 év alatti eltartott gyermek saját háztartásban történő nevelése esetén a kedvezmény mértéke: 400.000,- Ft

A már saját háztartásban élő és a még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény összegének erejéig Várpalota Város Önkormányzata jelzálogjogot jegyeztet be.

 

Árverésre meghirdetett ingatlanok és azok kikiáltási árai áfával:

 

1./1223/9.   hrsz-ú 1068 m² területű ingatlan   3.738.000 + Áfa ( 4.747.260,- Ft )

2./1223/13. hrsz-ú   899 m² területű ingatlan   3.146.500 +Áfa  ( 3.996.055,- Ft )

3./1223/16. hrsz-ú 1129 m² területű ingatlan   3.951.500 + Áfa ( 5.018.405,- Ft )

 

Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:
 2. a) Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége: Fenti ingatlanok Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2009. (V. 4.) önkormányzati rendelete 35.§ értelmében kertvárosias lakóterületek.

Az ingatlanok Várpalota, Munkácsy-Tési út sarkán helyezkednek el. Az ingatlanok központtól mért távolsága 800 m. Az ingatlan környezetében lakóházak, üzletek, iskola és óvoda intézmények találhatók.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

Az ingatlanon építménymagasságot meg nem haladó, lakóépület építhető.

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az „Lk12-es  építési övezetben:

 • legkisebb megengedett építménymagasság: 3,5-6 m
 • az építhető terepszint feletti szintek száma: 2
 • telek beépíthetőség:                           30 %
 • beépíti mód:      oldalhatáros

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

Az ingatlanok részlegesen közművesítettek. Egyes közművek – közterületi kiépítés illetve az ingatlanra történő csatlakozás – terveztetésének, engedélyeztetésének és kivitelezésének költsége a nyertes Pályázót terheli.

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Az ingatlanok vételára:

Az ingatlanok induló irányára: 3.500,- Ft/m3 + ÁFA

 • Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál. A vételárat egy összegben kell megfizetni legkésőbb a szerződés megkötését követően 30 napon belül.

 

 1. A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 2. 8.00 óra

A nyilvános licit időpontja:           2019. május 2.  9.15 óra

 

 1. Pályázati feltételek:
 •    Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt-nél vezetett   120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 200.000,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

 • Igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra
 • kitöltött pályázati adatlap, megjelölve a pályázni kívánt ingatlan helyrajzi számát,
 • rövid műszaki leírás a megjelölt ingatlan tervezett hasznosításáról.

 

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

 

Az pályázat nyelve magyar.

VII.  Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni.

Az ajánlati biztosítékot elveszti az a pályázó, aki az árverésen megjelölt időpontban nem jelenik meg személyesen, vagy meghatalmazottja által, illetve aki az árverési felhívásban megjelölt induló árat sem hajlandó tartani.

 

A nyilvános licit nyertese az ajánlati biztosítékot akkor is elveszti, ha a liciten kialkudott vételárat az árverést követően 30 napon belül nem fizeti meg, vagy az adásvételi szerződés neki felróható okból a határidőig nem jön létre. Az elvesztett biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő pályázóval kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

 

VIII. Az ingatlanértékesítés lebonyolítása:

 

A liciten az előzetesen regisztráltak, vagy azok meghatalmazottjai vehetnek részt. Az árverésen azok tekinthetők regisztráltnak, akik az ajánlati biztosítékot az Önkormányzat fent megjelölt számláján letétbe elhelyezték, annak bizonylatát személyesen bemutatták és a VI. pontban megjelölt mellékleteket csatolták Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintézőnek (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 105. sz. iroda)

 

A licit bonyolítója a résztvevőket ingatlanonként A B C sorrendben szólítja fel a licitálásra. A licitálást az nyeri meg, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi. A Kiíró a licit lépcsőt valamennyi telek esetében 50.000.- Ft-ban, azaz Ötvenezer forintban állapítja meg. A licitálónak az ajánlatot magyar nyelven, élőszóban a vételár összegszerű megjelölésével egyértelműen kell megtenni a Kiíró részére.

 

A pályázatot az nyeri, aki összességében a legjobb ajánlatot teszi, figyelemmel a pályázati kiírás azon pontjára, miszerint a megvásárolt ingatlanon saját célra felépíteni kívánt lakóépület felépítését vállaló családok ajánlatait előnyben részesíti. A nyilvános árverésről jegyzőkönyv készül.

Aki a nyilvános licitet megnyeri, annak az ajánlati biztosítéka a vételárba jóváírásra kerül.

 

A licit nyertesének a licit útján kialkudott (ajánlati biztosíték összegével csökkentett) vételárat, legkésőbb az árverés napjától számított 30 naptári napon belül kell befizetnie a Polgármesteri Hivatal elszámolási betétszámlájára.

A vételár megfizetése indokolt esetben, írásbeli kérelemre, 15 nappal meghosszabbítható. A szerződéskötéssel járó fizetési kötelezettség a vevőt terheli.

 

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, és az Önkormányzat honlapján kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu „ingatlan pályázatok” ikonra kattintva letölthetők.

 

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

 

 

 

 

Várpalota, 2019. április 3.

                        CampanariTalabér Márta

                                                                                                                       polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati Hirdetmény

Várpalota Város Önkormányzata vagyonáró és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 11. § alapján pályáztatot hirdet az alábbiekban felsorolt, tulajdonában álló ingatlanok nyilvános, egybefordulós pályázat útján történő haszonbérbe adására:

A pályázati felhívás részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 • ) Várpalota, Alkotmány u. 2/B szám alatti, 3312/A/1 hrsz.-ú, 54 m² alapterületű légópince
 • A helyiség bérbeadása: tárolási, raktározási tevékenység folytatására
 • A pályázati biztosíték összege: 8.500,- Ft. (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).
 • ) Várpalota, Erdődy 17. szám alatti, 439/A/17 hrsz-ú, 37 m² alapterületű garázs ingatlan
 • A pályázati biztosíték összege: 000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).
 • A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 • ) Várpalota, Erdődy P.T. u. 12. és 16. szám alatti 509/A/47 hrsz.-ú és 509/A/35 hrsz-ú ingatlanokból 90 m² üzlethelyiség és 79 m² nagyságú pinceraktár
 • A helyiség bérbeadása: üzlethelyiség kialakítására és raktározás céljára.
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: JJ
 • A helyiség a Tési dombon található.

A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet. 

A pályázati biztosíték összege: 71.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

 • ) Várpalota, Erdődy P.T. u. 12-14. szám alatti 509/A/35 hrsz.-ú ingatlanból 155 m2 üzlethelyiség és 20 m² nagyságú pinceraktár
 • A helyiség bérbeadása: üzlethelyiség kialakítására és raktározás céljára.
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: (folyamatban)
 • A helyiség a Tési dombon található.
 • A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege:500,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

 

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a forgalmazandó termék,
 • a bérbe adandó terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2019. március 25-én 16:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a személyes-, illetve a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (személyazonosító igazolvány, vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2019. március 28-án reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség pályázatban meghatározott egy havi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 201. február 26-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2019. február 25.

 

 Kádár István

 Gazdasági Bizottság elnöke