Adatkezelési tájékoztató a 2022. évi népszámlálási számlálóbiztosok jelentkezéséhez – Várpalota város hivatalos oldala
9454
post-template-default,single,single-post,postid-9454,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Adatkezelési tájékoztató a 2022. évi népszámlálási számlálóbiztosok jelentkezéséhez

Adatkezelési tájékoztató a 2022. évi népszámlálási számlálóbiztosok jelentkezéséhez

 

 

Adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Képviseli:                                                                         dr. Ignácz Anita Éva jegyző, mint települési népszámlálási felelős

Szervezet székhelye és levelezési címe:                  8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

E-mail:                                                                               varpalota@varpalota.hu

Telefon:                                                                            +36 (88) 592-660

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Adatvédelmi tisztviselő neve:                                     Sipos Győző

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:                      adatvedelem@varpalota.hu

 

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a 2022. évi népszámlálás végrehajtása érdekében számlálóbiztosi hálózat létrehozása, számlálóbiztosok megbízása.

A kezelt adatok köre:

 1. a népszámlásban résztvevő személyek beazonosítására: a résztvevő személy neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe (amennyiben eltér a lakcímtől),
 2. a népszámlásban résztvevő személyek kapcsolattartásra és a népszámlásban résztvevő személyek alkalmasságának megállapítására: telefonszáma, e-mail címe,
 3. a népszámlásban résztvevő személyek alkalmasságának megállapítására: életkora, iskolai végzettsége,
 4. a népszámlásban résztvevő személyek további alkalmasságának megállapítására gazdasági aktivitása, foglalkoztatottságára vonatkozó adatok,
 5. a népszámlásban résztvevő személyek nyilvántartás tartalmazza a lakossági típusú adatfelvétellel kapcsolatos tapasztalatot.

A kezelt adatok papír alapon és elektronikusan kerülnek tárolásra.

 

Adatkezelés érintettjei:

A 2022. évi népszámlálási feladatok Várpalota területén történő végrehajtására számlálóbiztosként jelentkező személyek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, valamint a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges. Ez a jogalap magába olvasztja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintett személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott hozzájárulása jogalapot. A számlálóbiztos a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.

Irányadó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásról.
 • 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról.
 • évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról.

 

A kezelt adatok köre és az adatok forrása, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta a Hivatal rendelkezésére:

A kezelt adatok az érintettől származnak.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]:

Az Adatkezelő a számlálóbiztosok kapcsolattartáshoz szükséges adatait továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.) részére.

 

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat a 2022. évi népszámlálás előkészítése és eredményes lefolytatása, az azt követő pénzügyi elszámolás időtartama alatt kezeli, továbbá az adatok önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM rendeletben meghatározottak szerint kerülnek selejtezésre, amelynek időtartama 10 év.

A kiválasztásra nem került jelentkezők adatait Adatkezelő a kiválasztási eljárást követően 10 napon belül megsemmisíti.

 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Határidő

A Hivatal az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Hivatal szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Hivatal a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Hivatal milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; a Hivatal alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hivatal a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Hivatal korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Hivatalnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.

 

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

A Hivatal a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és végrehajtási rendeletei szerint előírt, az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

 

Jogorvoslathoz való jog

 1. Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

 1. Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400, honlap: www.naih.hu)

 1. Bíróság

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

[2] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.