Lakossági tájékoztató – beiratkozások idejéről – Várpalota város hivatalos oldala
11955
post-template-default,single,single-post,postid-11955,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Lakossági tájékoztató – beiratkozások idejéről

Lakossági tájékoztató – beiratkozások idejéről

KÖZLEMÉNY a 2024/2025. tanévi óvodai beíratások idejéről és módjáról, a bölcsődei felvételről

Tisztelt Szülők!

Várpalota Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korúak beíratása, valamint a bölcsődei felvételi igény bejelentése a következő időpontokban és az alábbi címeken történik:

  • április 23-án (kedd) 13.00-16.00 óráig
  • április 24-én (szerda) 08.00-16.00 óráig
  • április 25-én (csütörtök) 08.00-13.00 óráig

Az óvodai felvételi igény bejelentése megtehető:

Lurkó kuckó Központi Óvoda – 8100 Várpalota, Mártírok útja 3.

A bölcsődei felvételi igény bejelentése megtehető:

Ringató Bölcsőde – 8100 Várpalota, Mátyás király u. 19.

Lurkó kuckó Központi Óvoda – 8100 Várpalota, Mártírok útja 3.

(Utóbbi intézményben a Szivárvány Tagóvoda és Bölcsődébe, valamint az Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsődébe való felvételi kérelem esetén.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szabályoz.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél évet betöltött gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde körzete, működési területe: Várpalota város közigazgatási területe. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata szerint az óvoda tagintézményeinek nincs külön körzete.

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde csoportjaiba a Várpalota városban bejelentett lakóhellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését, ha életvitelszerűen Várpalotán tartózkodnak.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A végleges felvételről az intézmény vezetője dönt. A felvettek listájának közzétételéről a tagintézmények bejárati ajtajára kihelyezéssel legkésőbb 2024. június 1-jéig gondoskodik.

A fent megjelölt – 2024. április 23-25. – napokon és helyeken jelezhetik a szülők a 2024/2025. évi bölcsődei felvételi igényüket.

A Ringató Bölcsőde, valamint a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjaiba a Várpalota városban bejelentett lakóhellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését, ha életvitelszerűen Várpalotán tartózkodnak.

Bölcsődében a gyermek 20 hetes korától nevelhető és gondozható. Ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, akkor a következő év augusztus 31-éig gondozható bölcsődében.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról a jelen közleményben foglaltak szerint!

Várpalota, 2024. március 18.

Ignácz Anita Éva jegyző