Ringató bölcsöde – Várpalota város hivatalos oldala
1899
post-template-default,single,single-post,postid-1899,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ringató bölcsöde

Ringató Bölcsőde akadálymentesítése

Várpalota város önkormányzata elhivatott az iránt, hogy a helyi lakosság érdekeit szolgálja, ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy elősegí­tse a kisgyermekes szülők mihamarabbi munkába állását.

A gyermek jólétének biztosí­tása az első. Ennek egyik alapja a Ringató Bölcsőde szolgáltatásainak korszerűsí­tése és napjaink életritmusához való alakí­tása.
A Ringató Bölcsőde 1980. szeptember 1-től üzemel. Az utóbbi években tapasztalható, hogy felmerült az igény a bölcsődei férőhelyek növelésére.
A projekt megvalósulásával a jelenlegi 31 éves épület megújult, modernebbé vált, valamint létrejött egy új épületrész, amely lehetővé teszi, hogy 12 fővel emelkedjen a felvehető kisgyermekek száma. A kivitelezés a legkorszerűbb anyagok és berendezések felhasználásával és beépí­tésével zajlott. Az új épületszárny környezettudatos épí­tészeti technikákkal valósult meg, a fűtési rendszer is teljes korszerűsí­tésre került.

Az Európai Uniós követelményeknek megfelelően a bölcsőde teljesen akadálymentesí­tett, í­gy bárki számára megközelí­thető és igénybe vehető.

A bölcsőde bőví­tésével indokolttá vált a már meglévő épületrész részbeni felújí­tása és korszerűsí­tése is.

A régi épületrészhez kapcsolva a babakocsi tároló, az elkülöní­tő, az orvosi szoba, valamint a gyermek átadó- öltöztetőkerült felújí­tásra.

Az új épületszárnyban a korszerű berendezések, felszerelések, és a régi épület infrastrukturális fejlesztése jelentősen csökkentik a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs hátrányait. Számukra ez a környezet nyújtja a biztonságot, a nyugalmat, itt nyí­lik lehetőségük arra, hogy képességük kibontakozzon, hogy testileg, lelkileg egészségesen fejlődjenek.

A korszerű tetszetős bútorok, eszközök a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembe vevő biztonságos, szakszerű gondozását, nevelését is segí­tik. A hátrányos helyzetű gyermekek itt ismerkedhetnek olyan tárgyakkal és eszközökkel, amelyekkel otthon nincs módjuk.
A gondosan összeválogatott modern játékeszközökkel, az elmélyült játék lehetősége biztosí­tott, ismerkednek a szerepjátékok lehetőségeivel, miközben elsajátí­tják a társas viselkedés szabályait, a közösség elvárásait, barátokat szerezhetnek.

Az udvari játszótér is megújult a megnövekedett gyereklétszámra tekintettel. A játszóudvar korszerűsí­tése, az új udvari eszközök, játékok a gyermekek mozgását fejlesztik, sokat tartózkodhatnak a szabadban, egészségesen fejlődnek. Egy biztonságos játszótér megépí­tésével a fejlesztés eredményeként korszerű ellátást nyújt az intézmény.

A bölcsőde előtt egy akadálymentes parkolót is kialakí­tottak, amely az autóval érkező szülők kényelmét is szolgálja. A bölcsődéhez külön közterületi bejárat valósult meg, járda összeköttetéssel a főbejárathoz.
Kiemelten fontos a jövő generációinak felelős és gondos nevelése, figyelembe véve a szétszakadó családok problémáit, ezért az infrastrukturális megújulás mellett, az intézmény alapellátáson kí­vüli szolgáltatásokkal is bővül, melyek a következők:

  • a gyermeknevelési tanácsadás pszichológus segí­tségével
  • a hosszabbí­tott nyitva tartás, mely alkalmazkodik a szülők munkarendjéhez
  • a diétás étkeztetés anyagcserezavarban szenvedő gyerekeknek
  • játszóház, ahol a szülő a gyerekeikkel és a gondozónőkkel együtt közös foglalkozáson vehetnek részt, í­gy betekintést nyerhetnek a bölcsődei nevelésbe, gondozásba, valamint személyesen megtapasztalhatják gyermekük közösségi viselkedését.

A bölcsődében a jövőben is a legfontosabb célkitűzés

  • a magas szintű, a lakosság és a szakmai igényeknek mind jobban megfelelő gondozó-nevelőmunka biztosí­tása a felújí­tott épületben,
  • a gyermekek egészséges életmódra, társas együttlétre, képességeik kibontakoztatására való nevelés a családdal együttműködve,
  • a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni szocializációjának fejlesztése az egyenlő esélyek elve alapján,
  • várpalotai túljelentkezések számának mérséklése,
  • tárgyi feltételek bőví­tése, új elemek beépí­tése a gondozási-nevelési folyamatba,
  • foglalkoztatottság növelése

A projekt közvetlen célkitűzése a Ringató Bölcsőde épületének átépí­tésével, bőví­tésével és korszerűsí­tésével a mai elvárásoknak megfelelő, modern, korszerű intézmény létrehozása, a gyermekek igényeihez és szükségleteihez teljes mértékben igazodva.

A projekt kivitelezésének kezdő időpontja: 2010. november 8.
A projekt kivitelezésének befejezése: 2011. július

Kedvezményezett:
Várpalota Város önkormányzata
Ringató Bölcsőde kapacitásbőví­tő felújí­tása

KDOP – 5.2.2/ B – 2f – 2009 – 0005

A projekt megvalósí­tására elnyert támogatás összege: 78.068.583 Ft

A beruházás elszámolható összköltsége: 86.742.870 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból, az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból bővült és újult meg a várpalotai Ringató Bölcsőde.