Határozatok 2013 – Várpalota város hivatalos oldala
1793
post-template-default,single,single-post,postid-1793,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Határozatok 2013

paragrafus-icon


Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésén a következő határozatot hozta:

251/2013. (XII.12.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
53/2013. (III.29.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzata támogatja a Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázaton való részvételét a KÉSZ helyi szervezetének. Egyben felhatalmazza Várpalota Város Polgármesterét a pályázati kiírás szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
52/2013. (III.29.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Várpalota Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában lévő a várpalotai 0233/15, 0233/12, 0233/4, 0217, 0216, 0200/14, 0200/8, 0187, 0371, 0271/1 0271/5, 10782/64, 10782/63 helyrajzi számú ingatlanokból az előterjesztés mellékleteként csatolt területrészek Magyar Állam részére történő kisajátításhoz közérdekű célból a 8. sz. főút déli elkerülő építéséhez történő területfejlesztése érdekében.
A Képviselő-testület a 8. sz. főút déli elkerülő szakaszának építéséhez szükséges, a NIF Zrt. által a kisajátítás ellenértékeként felajánlott – igazságügyi értékbecslő által meghatározott összeget, amely az ajánlatban megjelölt valamennyi érintett ingatlanrész kártalanítási összegét tartalmazza – 6.196.000 Ft-ot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések, valamint a telekalakításhoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintéző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
51/2013. (III.29.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 149/2012. (VI.28.) határozatát visszavonja.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Bányász Sportkör (székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári u. 9., képviselője: Lanczmann Balázs) kérelmére 2012-2013 évad sportfejlesztési programja (SFP-0257/2012 nyilvántartási számú pályázat) jóváhagyása érdekében hozzájárul a Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló, várpalotai 3215/6 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű, 3,3343 ha területű ingatlanra 15 év időtartamra – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára 24.294.115 Ft összeg erejéig történő jelzálogjog bejegyzéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges dokumentum aláírására.
A szükséges jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos intézkedések (ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés) megtétele és a bejegyzéssel kapcsolatos költségek a Várpalotai Bányász Sportkört terhelik.
Határidő:a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

50/2013. (III.29.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata, valamint a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása között a munkaszervezeti feladatok ellátása tárgyában kötendő, 2013. április 01. napjától határozatlan időre szóló megállapodást – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Csaba alpolgármestert a Megállapodás aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős: Katona Csaba alpolgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
49/2013. (III.29.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja a Várpalota Város Önkormányzata és a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. között 201/2012. (IX.27.) határozatával jóváhagyott vagyonkezelői szerződés mellékletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
48/2013. (III.29.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ 2013. évi költségvetését a mellékelt mérleg és bevételi-kiadási főösszesítővel együtt a következő fő összegekkel fogadja el:
Bevételek:
Működési célú pénzmaradvány: 4.522.000,- Ft
Kiadások:
Működési kiadások:
Dologi kiadások: 653.000,- Ft
Személyi jellegű kiadások: 533.000,- Ft
Pénzeszköz átadás: 3.336.000,- Ft
Határidő: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
47/2013. (III.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.) Várpalota Város Önkormányzata, mint a Magyar Motorkerékpár Kft. (Cg. 01-09-979871, 1137 Budapest Pozsonyi út 48.) kisebbségi tagja tudomásul veszi, hogy a társaság ügyvezetője Lestár Zsolt 2241 Sülysáp, Melegvölgy u. 7/a. szám alatti lakos.
2.) A Képviselő-testület felkéri az Ügyvezetőt, hogy a Képviselő-testület 2013. április havi ülésén személyes megjelenésével adjon tájékoztatást
a Pannónia motorkerékpár projekt jelenlegi állásáról, a projekttel kapcsolatos beruházásokról,
a várpalotai 3972 és 3973 hrsz-ú ingatlanok helyzetéről,
a 2010. május 10. napján és 2010. július 29. napján elrendelt bírósági végrehajtás okáról, körülményeiről, megszüntetésének módjáról,
a társaság számára nyújtott tagi hitelekről,
a csarnokvásárlás körülményeiről,
a 2010. és 2011. évekre szóló üzleti beszámolóról.
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

46/2013. (III.21.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervéről szóló 248/2012. (XII.13.) kt. határozatban a képviselő-testület 2013. márciusi ülésére tervezett előterjesztés – a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – benyújtásának határidejét a 2013. június havi képviselő-testületi ülésre módosítja.

Határidő: az előterjesztés elkészítésére és tárgyalására: a képviselő-testület 2013. júniusi ülésének időpontja

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

Gazdasági Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
45/2013. (III.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 16/2013 (II.21.) képviselő-testületi határozat 4. pontjában szereplő, a FŐKEFE NONPROFIT KFT. 2012. évi tevékenységéről, valamint a cég 2013. évi előzetes terveiről szóló beszámoló elkészítésének határidejét a 2013. május havi testületi ülésre módosítja.
Határidő: a határozat megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintéző
44/2013. (III.21.) képviselő-testületi határozat COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
Letöltés
Részletek
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
44/2013. (III.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, Dankó P. u. 14. szám alatt található 2419/1 hrsz-ú ingatlant (ún. Garzonházat) pályáztatás útján, az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján meghatározott ár 50%-án, 7.500.000,-Ft induló áron értékesíti.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet alapján a pályázati kiírás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: a pályázat kiírására: 2013. április 15.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintéző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
43/2013. (III.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletén a következő esedékes felülvizsgálat időpontjáig nem kíván módosítani.
Határidő: a következő esedékes felülvizsgálatra 2013. október
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
42/2013. (III.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési tervét
e l f o g a d j a .
Határidő:a döntés megküldésére : azonnal
Felelős : Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

27/2013. (II.21.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók segítésének támogatására kiírt középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül 2013. február – 2013. június közötti időszakban – 5 hónapon keresztül – az alább felsorolt középiskolás diákokat támogatja.

Ssz.

Tanuló

neve:

Középiskolája:

Havi támogatás összege:

1.

Cseh Anna

Lovassy L. Gimnázium

6.000,- Ft

2.

Horváth Eszter

SÉF Szakképző Iskola

5.500,- Ft

3.

Kálmánchey Lilla

Thuri Gy. Gimnázium

6.000,- Ft

4.

Németh Kitti

Thuri Gy. Gimnázium

6.000,- Ft

5.

Neubauer Martin

Thuri Gy. Gimnázium

6.000,- Ft

6.

Sági István

Thuri Gy. Gimnázium

5.500,- Ft

7.

Szigeti Tamás

Lovassy L. Gimnázium

5.500,- Ft

8.

Takács Tamara Beáta

Lovassy L. Gimnázium

5.500,- Ft

9.

Tóth Anna

Tóparti Gimnázium

5.500,- Ft

10.

Paul Rebeka

Thuri Gy. Gimnázium

5.000,- Ft

11.

Ármás Julianna

Lovassy L. Gimnázium

5.500,- Ft

12.

Becságh Noémi Gabriella

Vetési A. Gimn.

5.500,- Ft

13.

Nagy Csaba

Tóparti Gimnázium

5.000,- Ft

14.

Böjte Melinda

Tóparti Gimnázium

5.500,- Ft

15.

Egyed Alexandra

Kodolányi J. Középisk.

5.500,- Ft

16.

Gáspár Dávid

Thuri Gy. Gimnázium

5.000,- Ft

17.

Vázsonyi Dániel László

Thuri Gy. Gimnázium

5.000,- Ft

18.

Kocsi Petra

Lovassy L. Gimnázium

5.000,- Ft

19.

Tajti Virág

Lovassy L. Gimnázium

5.000,- Ft

20.

Vági Lili

Lovassy L. Gimnázium

4.500,- Ft

21.

Pálóczi Gábor

Lovassy L. Gimnázium

4.500,- Ft

22.

Pávits Sára

Lovassy L. Gimnázium

4.500,- Ft

23.

Molnár Laura

Tóparti Gimnázium

4.500,- Ft

24.

Bába Barbara

Tóparti Gimnázium

4.500,- Ft

25.

Gárdonyi Ádám

Ipari Szakközépiskola

4.000,- Ft

26.

Tóth Dominika

Tóparti Gimnázium

4.000,- Ft

27.

Borbás Brigitta

Vasvári P. Gimnázium

4.000,- Ft

28.

Domján Dóra

Thuri Gy. Gimnázium

4.000,- Ft

29.

Lakatos Claudia

Thuri Gy. Gimnázium

4.000,- Ft

30.

Tóth Vivien

Thuri Gy. Gimnázium

4.000,- Ft

A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét és Polgármesterét, hogy a nyertes pályázók értesítéséről, a támogatásról szóló oklevél átadásáról gondoskodjon.

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: Talabér Márta polgármester

Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

Végrehajtásban közreműködik: Csepinné Keményik Gabriella városmenedzser

A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a támogatások átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2013. február – 2013. június közötti időszakban tárgyhót követő 10-e.

Felelős: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

Végrehajtásban közreműködik: Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető

4.) Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a 81/2011. (IV.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzat értelmében, az ösztöndíjban részesülő tanulók és tanintézményük nevét, valamint a támogatás havi összegét hozza nyilvánosságra.

Határidő: 2013. március 20.

Felelős: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

Végrehajtásban közreműködik: Csepinné Keményik Gabriella városmenedzser

V á r p a l o t a , 2013. február 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző
Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
25/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyontárgyak 2012. IV. negyedévi hasznosításáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a .
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
24/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi jelképek 2012. évi használatának engedélyezéséről szóló beszámolót
e l f o g a d j a .
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
23/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokra biztosított költségvetési keret 2012. évi felhasználásáról készült beszámolót
e l f o g a d j a .
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
22/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő információk alapján tudomásul veszi az Alsóinkám Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) végelszámolásának 2012. november 15-ével történő lezárását, a gazdasági társaság 2012. december 17. hatállyal cégjegyzékből történő törlését.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
21/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 273/2011. (XII.15.), 289/2011. (XII.15.), 18/2012. (II.23), 85/2012. (V.10.), 135/2012. (VI.28.), 165/2012. (VII.11.), 172/2012. (IX.12.), 184/2012. (IX.12.), 191/2012. (IX.12.), 196/2012. (IX.27.), 198/2012. (IX.27.), 199/2012. (IX.27.), 200/2012. (IX.27.), 201/2012. (IX.27.), 202/2012. (IX.27.), 203/2012. (IX.27.), 206/2012. (X.26.), 208/2012. (X.26.), 209/2012. (X.26.), 214/2012. (X.26.), 215/2012. (X.30.), 216/2012. (X.30.), 219/2012. (X.30.), 220/2012. (XI.13.), 221/2012. (XI.13.), 239/2012. (XII.13.), 244/2012. (XII.13.), 245/2012. (XII.13.), 246/2012. (XII.13.), 247/2012. (XII.13.), 249/2012. (XII.13.), 251/2012. (XII.13.), 252/2012. (XII.13.) valamint a 256/2012. (XII.13.) lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést
e l f o g a d j a.
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

20/2013. (II.21.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervéről szóló 248/2012. (XII. 13.) kt. határozatban a képviselő-testület 2013. februári ülésére tervezett előterjesztés – a Polgármesteri Hivatalról szóló 17/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – benyújtásának határidejét a 2013. április havi képviselő-testületi ülésre módosítja.

Határidő: az előterjesztés elkészítésére és tárgyalására: a képviselő-testület 2013. áprilisi ülésének időpontja

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

V á r p a l o t a , 2013. február 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző
Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

19/2013. (II.21.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervéről szóló 248/2012. (XII. 13.) kt. határozatban a képviselő-testület 2013. februári ülésére tervezett előterjesztés – az önkormányzati alapítványok összevonása – benyújtásának határidejét a 2013. április havi képviselő-testületi ülésre módosítja.

Határidő: az előterjesztés elkészítésére és tárgyalására: a képviselő-testület 2013. áprilisi ülésének időpontja

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Sándor Tamás aljegyző

Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája

V á r p a l o t a , 2013. február 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

 

Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

18/2013. (II.21.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés tervezetének jóváhagyására vonatkozó előterjesztés benyújtásának határidejét a 2013. április havi képviselő-testületi ülés időpontjára módosítja.

Határidő:

az ellátási szerződés benyújtására: a 2013. áprilisi képviselő-testületi ülés időpontja

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásában közreműködik:

Járási Melindaegészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi referens

V á r p a l o t a , 2013. február 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anit
polgármester jegyző
Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
17/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.)Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata és Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2013. évi programját – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal –
e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a határozat mellékletét képező, 2013. évi együttműködési program aláírására.
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Sándor Tamás aljegyző
Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi szakreferens
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
16/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalota, Erdődy P. T. u. 29. szám alatti 432/5/A/26 hrsz-ú, 17 m2 területű, Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló „garázs” megnevezésű ingatlanra a Főkefe Nonprofit Kft.-vel (Szombathely, Rumi út 142.) haszonkölcsön szerződést köt 2013. március 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időtartamra.
2.) Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban megjelölt időtartamban az ingatlan vonatkozásában a közös költséget és a közüzemi szolgáltatás díját megfizeti, valamint tudomásul veszi, hogy a használatba adó engedélye nélkül más személyt, szervezetet a helyiségbe nem fogadhat be.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.
4.) A Képviselő-testület felkéri a Főkefe Nonprofit Kft.-t, hogy a Képviselő-testület következő ülésén számoljon be a Kft. 2012. évi tevékenységéről és mutassa be a cég 2013. évi előzetes terveit.
Határidő:
az ingyenes haszonkölcsön szerződés megkötésére: 2013. február 28.
Felelős:Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintéző
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
15/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 13/2010. (II. 04.) képviselő testületi határozatában meghatározott minimális helyiségbérleti díjak mértékét változatlanul hagyja.
Ennek megfelelően
Várpalota belvárosi részen /
/ Fehérvári út – Szent Imre út, – Veszprémi út – Szabadság tér, – Újlaky út,-Mátyás kir. Út – Árpád u. – Sörház u. – Hétvezér u. által határolt terület, a közterület mindkét oldalát figyelembe véve.
1. pénzintézet, biztosító helyiségeknél: 2304 Ft/hó/m2
2. üzlethelyiségeknél: 1744 Ft/hó/m2
3. iroda helyiségeknél: 450 Ft/hó/m2
4. műhely, fodrászat: 1346 Ft/hó/m2
5. oktatási, kulturális,eü. célú helyiségeknél: 1216 Ft/hó/m2
6. szolgáltatási, raktározási helyiségeknél: 1343 Ft/hó/m2
7.garázs helyiségeknél: 660 Ft/hó/m2
8.raktár, egyéb helyiségeknél: 314 Ft/hó/m2
Várpalota, belvároson kívüli részen//
1.pénzintézet, biztosító helyiségeknél: 1570 Ft/hó/m2
2.üzlethelyiségeknél: 645 Ft/hó/m2
3. iroda helyiségeknél: 283 Ft/hó/m2
4. műhely, fodrászat: 229 Ft/hó/m2
5. oktatási, kulturális, eü. célú helyiségeknél: 1094 Ft/hó/m2
6. szolgáltatási, raktározási helyiségeknél: 866 Ft/hó/m2
7. garázs helyiségeknél: 401 Ft/hó/m2
8. raktár, egyéb helyiségeknél. 153 Ft/hó/m2
Várpalota, Beszálló akna ltp.
üzlethelyiségeknél: 295 Ft/hó/m2
egyéb helyiségeknél: 55 Ft/hó/m2
Inota városrészen/
üzlethelyiségeknél: 688 Ft/hó/m2
egyéb helyiségeknél: 238 Ft/hó/m2
2.)Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő bérleti szerződések esetében 2013. évben a bérleti díjakat nem kívánja emelni a KSH által a tárgyévet megelőző évre hivatalosan közölt infláció mértékével sem.
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintéző
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita

polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
14/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. március 1-jétől 2018. február 28-ig öt év határozott időre szóló, a jelen határozat mellékletét képező Szolgáltatási szerződést annak Fejezeteivel (I. sz. fejezet – zöldterület fenntartási feladatok, II. sz. fejezet – közterület fenntartási feladatok, III. sz. fejezet – temető fenntartási és üzemeltetési feladatok) együtt elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2012. június 28-án kötött 2013. február 28-ig szóló Szolgáltatási szerződés mellékleteivel együtt hatályát veszti.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező Szolgáltatási szerződés és annak Fejezeteinek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Nagy György irodavezető
Horváth Tamás ügyvezető igazgató
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
13/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
1.)
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város helyi járati autóbusz menetrendjében 2013. április 1-jétől az alábbi változtatásokat határozza el:
4-es 14-es vonal Tési domb – Vasútállomás – Tési domb
Tési dombról munka és szabadnapokon 5.35 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munka és szabadnapokon 6.15 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Szabadság térről munkanapokon 6.30 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 6.44 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról szabad és munkaszüneti napokon 6.50 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról szabad és munkaszüneti napokon 7.03 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Szabadság térről naponta 7.55 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti.
Tési dombról szabad és munkaszüneti napokon 7.15 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Szabadság térről naponta 8.05 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról naponta 8.30 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról munkanapokon 12.00 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 12.25 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról munkanapokon 12.35 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 13.07 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti
Szabadság térről munkanapokon 13.22 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 13.40 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti.
Szabadság térről munkanapokon 14.00 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 14.10 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti.
Szabadság térről munkanapokon 14.25 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 14.35 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti.
Szabadság térről munkanapokon 14.55 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 15.10 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti.
Tési dombról munkanapokon 16.00 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 16.30 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról munkanapokon 17.15 órakor a Vasútállomásra közlekedő járatot megszünteti.
Vasútállomásról munkanapokon 18.45 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról munkanapokon 22.40 órakor a Szabadság térre közlekedő járatot megszünteti.
Szabadság térről munkanapokon 22.50 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
10-es vonal Róbert K. u. forduló – Autóbusz állomás – Róbert K. u. forduló
Autóbusz állomásról munkanapokon 4.46 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól munkanapokon 5.10 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról munkanapokon 5.36 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól munkanapokon 6.10 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról naponta 8.46 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól naponta 9.25 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól naponta 12.55 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól szabad és munkaszüneti napokon 13.20 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról munkanapokon 14.46 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól munkanapokon 14.55 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról munkanapokon 15.46 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól munkanapokon 15.55 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról munkanapokon 16.46 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól munkanapokon 16.55 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról naponta 17.46 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
Róbert K. úti fordulótól naponta 18.30 órakor az autóbusz állomásig közlekedő járatot megszünteti
Autóbusz állomásról naponta 19.21 órakor a Róbert K. úti fordulóig közlekedő járatot megszünteti
1-es és 1Y vonal Tési domb – Inota Készenléti ltp. – Tési domb
Tési dombról naponta 4.40 órakor Inota Alukohó érintésével a Készenléti lakótelepig közlekedő járatot megszünteti
Készenléti lakótelepről naponta 5.02 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról szabad és munkaszüneti napokon 6.15 órakor a Készenléti lakótelepig közlekedő járatot megszünteti
Készenléti lakótelepről naponta 6.40 órakor a Tési dombra közlekedő járatot csak munkanapokon közlekedteti
Tési dombról szabad és munkaszüneti napokon 6.40 órakor a Készenléti lakótelepig közlekedő járatot megszünteti
Készenléti lakótelepről szabad és munkaszüneti napokon 7.05 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
Tési dombról naponta 13.10 órakor a Készenléti lakótelepre közlekedő járatot csak munkanapokon közlekedteti
Készenléti lakótelepről naponta 13.50 órakor a Tési dombra közlekedő járatot csak munkanapokon közlekedteti
Tési dombról naponta 19.40 órakor a Készenléti lakótelepre közlekedő járatot csak munkanapokon közlekedteti
Készenléti lakótelepről naponta 20.05 órakor a Tési dombra közlekedő járatot csak munkanapokon közlekedteti
Tési dombról naponta 20.25 órakor a Készenléti lakótelepig közlekedő járatot megszünteti
Készenléti lakótelepről naponta 20.50 órakor a Tési dombra közlekedő járatot megszünteti
2-es és 2A vonal Autóbusz állomás – Kismező – Autóbusz állomás
Autóbusz állomásról munkanapokon 12.55 órakor a Kismezőre és vissza az autóbusz állomásra közlekedő járatot megszünteti
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, folytasson tárgyalást a Bakony Volán Zrt.-vel új helyi járati autóbusz menetrend kidolgozásáról, a tárgyalás eredményét terjessze a Képviselő-testület 2013. március havi ülése elé.
3.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, vizsgálja meg a helyi járati autóbusz közlekedés más szolgáltató által történő ellátásának lehetőségét.
Határidő: a járatok megszüntetésére 2013. április 1.
az előterjesztés benyújtására: 2013. március havi testületi ülés
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Nagy György irodavezető
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
12/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Várpalota turisztikai és közművelődési koncepciója” című stratégiai anyagot – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal –
e l f o g a d j a.
A Képviselő-testület felkéri a Szindbád Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Képviselő-testület 2013. júniusi ülésére készítse el a koncepciók végrehajtására vonatkozó programot, feladatok és határidők konkrét megjelölésével.
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
11/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota területén működő polgárőr egyesületeknek a városban élő polgárok közbiztonsági közérzete javítása érdekében, elsősorban a város közterületi rendjének a fenntartására irányuló tevékenységekbe, illetve a városi rendezvények biztosításába történő aktívabb bevonás céljából együtt kíván működni a Várpalota Városi Polgárőrséggel és az Inota Lakótelepi Polgárőrséggel.
Fent megjelölt célok elérése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
10/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát és az egybeszerkesztett alapító okiratot a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az okiratokat a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint az érdekeltekhez juttassa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Máténé dr. Ignácz Anita jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
9/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt. által benyújtott, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény tárgyi hatálya alá tartozó tranzakciók díjának módosítására vonatkozó kérelmét nem fogadja el, ennek megfelelően a 2009. február 20-án megkötött Bankszámla-szerződést nem kívánja módosítani.
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
8/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
7/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben a főállású polgármester cafetéria juttatásának éves összegét 2013. január 1-jétől bruttó 193.250 Ft/év összegben határozza meg.
A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban megállapított rendelkezésekkel.
Határidő:azonnal
Felelős:a határozat megküldéséért: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

6/2013. (II.21.) képviselő-testületi

h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köznevelési intézményvezető kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítését 2013. január 1-jétől 2013. július 31-éig terjedő időszakra az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény

Összeg (Ft/hó)

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

10.500

ÖSSZESEN:

10.500

A kereset-kiegészítéssel a Képviselő-testület a lelkiismeretes vezetői munkát kívánja elismerni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a kereset-kiegészítésnek a határozat 1.) pontjában foglaltak szerinti havi, rendszeres kifizetéséről, továbbá annak a költségvetési rendeletben való nyomon követéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda

V á r p a l o t a , 2013. február 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző
Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
5/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Várpalota Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Várpalotai Közüzemi Kft. átalakuljon és abból egy nonprofit korlátolt felelősségű társaság a hulladékgazdálkodási tevékenység jogutódként való folytatására kiváljon.
Az átalakulás után a Várpalotai Közüzemi Kft. jelenlegi formájában, a kiváló és újonnan létrejövő társaság pedig nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.
Várpalota Város Önkormányzata az újonnan létrejövő nonprofit korlátolt felelősségű társaságnak is egyszemélyes tulajdonosa (alapítója) kíván lenni.
A Képviselő-testület a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2012. december 31. napját határozza meg.
A Képviselő-testület az átalakulás könyvvizsgálatára a következő független könyvvizsgálót jelöli ki:
Kocsisné Pálffy Gabriella
Tagszám: 000696
Igazolvány száma: 000555
Lakcíme: 8226 Alsóőrs, Sarló u. 8.
6.) A Képviselő-testület megbízza Horváth Tamást, a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját a vagyonleltár- és vagyonmérleg tervezetek, valamint a végleges átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabályok által meghatározott – okiratok elkészítésével.
Határidő:a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 21-i ülésén a következő határozatot hozta:
4/2013. (II.21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 13. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a „Z” 29. számú előterjesztés sürgősségi tárgyalására irányuló javaslatot elfogadta.
V á r p a l o t a , 2013. február 21.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 11-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
3/2013. (II.11.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezességet vállal a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. „Új, állandó turisztikai attrakciók létrehozása és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című, 142.646.455 forint összegű támogatásának visszafizetésére, amennyiben a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Irányító Hatósága azt teljes egészében, vagy részben visszavonná a Kedvezményezettől.
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Horváthné dr. Csomó Orsolya ügyvezető igazgató
V á r p a l o t a , 2013. február 11.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 11-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
2/2013. (II.11.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat részt kíván venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre kerülő KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázaton.
Az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a Jó Szerencsét Művelődési Központ (cím: 8100 Várpalota, Szent István u. 14. hrsz.: 98/2), a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde, Dúdoló Tagóvoda (cím: Várpalota, Tési út 3. hrsz.: 3250/21), valamint a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (cím: 8100 Várpalota, Kossuth u. 6. hrsz.: 149) épületenergetikai fejlesztését kívánja végrehajtani.
A teljes projektköltség: bruttó 170.200.000- Ft
A KEOP forrásból várható támogatás mértéke 85%: 144.670.000.-. Ft
Önkormányzati becsült saját forrás mértéke 15%: 25.530.000.- Ft.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a napelemes villanyáram termelő rendszer (napelemek) Jó Szerencsét Művelődési Központ tetőhéjalásán történő elhelyezéséhez hozzájárul. Mivel az épület Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2009. (V. 4.) önkormányzati rendelete alapján helyi védelem alatt álló objektum, ezért a napelemek elhelyezésével kapcsolatban a városi főépítész bevonásával egyeztetést szükséges lefolytatni.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a pályázott KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat saját forrásának összegét, 25.530.000.- Ft önerőt, a 2013. évi költségvetésében elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtás előkészítésében részt vesz: VVV Iroda
V á r p a l o t a , 2013. február 11.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 11-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:
1/2013. (II.11.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület úgy dönt – figyelemmel az önkormányzat által meghatározott célokra, és az ennek megvalósítása érdekében a General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel hatályban lévő feladatátvállalási szerződésben foglaltakra, – hogy a járóbeteg-szakellátási feladatot 2013. április 30. napja után is ellátja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a nyilatkozat megküldésével 2013. február 15. napjáig tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert arról, hogy Várpalota Város Önkormányzata a járóbeteg-szakellátást 2013. április 30-át követően is a General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött feladatátvállalási szerződések alapján ellátja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. április 30. napját követő ellátásával kapcsolatos megállapodás tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: a döntésről szóló nyilatkozat megküldésére: 2013. február 15.
a járóbeteg-szakellátási megállapodás tervezetének előterjesztésére: 2013. április 30.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Járási Melinda egészségügyi, szociális, és esélyegyenlőségi referens
V á r p a l o t a , 2013. február 11.
Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző